Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Quanzhou Wanggong Electronic Scales Co., Ltd.” (Fujian Wanggong Technology Co., Ltd.) gözleg we ösüş marketingi we satuwdan soň birleşdirilen kärhana.Thehli önümler ISO9001 halkara şahadatnamalaryndan geçdi.

Önümiň täzelenmeginiň soňy we tehnologiýa ymtylyşynyň soňy ýok.Bazaryň ýiti bäsdeşligi bilen elmydama “hil ilki, abraý ilki, müşderi ilki, hyzmat ilki” biznes pelsepesine we hyzmat maksadyna eýerýäris.Birnäçe ýyllap üznüksiz ýygnamakdan we ösüşden soň Hytaýda iň uly hünär agram enjamlaryny öndürijileriň birine öwrüldik.Annualyllyk 5000-den gowrak toplumyň satuwy bilen, içerki agram enjamlary öndürmek pudagynda hemmetaraplaýyn güýjümiz birinji orna çykdy.

Önümlerimiz içerki we daşarky bazarlaryň köp ugurlarynda giňden ulanyldy we bazardaky paýymyz Hytaý welaýatynda birinji orunda durýar.Içerki bazara esaslanyp, daşary ýurt bazarlaryny işjeň ösdürmegi dowam etdirýäris, önümler ABŞ, Indoneziýa, Filippinler, Wýetnam, Nepal, Kanada, Portugaliýa, Ispaniýa, Hindistan, Malaýziýa, Taýland, Burkina Faso we ş.m. we beýleki ýurtlara eksport edildi we sebitleri.Bäş yklymda müşderiler bilen ýokary hilli ölçeg gurallaryny hakykatdanam üpjün ediji bolduk.

200 tonna ýük awtoulag terezisi üçin ökde üpjün ediji.

Annel satuwymyz 5000 toplum töweregi.

Bizde awtomatiki kebşirleýiş maşyny, arçadan öňki maşynlar, 800T kuwwatly egirme maşynlary we Max 7m bilen kesiş maşynlary bar.

Qualityokary hilli bolmagy üpjün etmek üçin gözleg bölümimiz materiallara, önümçilige we taýýar önümlere gaty berk gözegçilik edýär.

Müşderilere ýokary hilli satuwdan we satuwdan soňky hyzmaty hödürläp biljekdigimizi üpjün edýän ýokary hilli iş we tehniki hyzmat toparlary, ajaýyp marketing ulgamy bar.

kompaniýasy
kompaniýasy
kompaniýasy

Kärhana medeniýeti

Ajaýyp hil döretmek üçin ajaýyp topar
Zehin liderligi tehnologiýa liderligini we zehinleriň hili kärhanalaryň esasy hilini aňladýar.Wanggong kompaniýasynyň her bir işgäri, jemgyýet we pudak üçin jogapkärçilik duýgusyny we her bir müşderä gowy hyzmat etmek üçin ajaýyp paranoid we çyn ýürekden gözlemek.Biz jogapkärçilik we wezipe bilen dolandyrylýan, öz-özümizi düzedýän we hemişe özümizden öňe geçýän topar.Toparyň üstünligi kompaniýanyň üstünliklerine goşant goşýar.

Talant kompaniýanyň maýasydyr
Işlerine özüni bagyşlaýan we işleriniň göwnejaý we netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün edýän adamlar kompaniýanyň iň halanýan çeşmeleridir.Kärhanalar mekdepler, ýolbaşçylar bolsa tälimçiler.Kärhananyň ýolbaşçylarynyň işinde gysga wagtda ösüp, kämillik ýaşyna ýetip, kärhanada ajaýyp zehinlere öwrülmegi üçin gol astyndakylary taýýarlamak we olara ýol görkezmek jogapkärçiligi we borjy.Zehinleriň çäksiz zehinini görkezmek we sazlaşykly we giň asmany döretmek üçin platforma guruň.

TEAM (1)
TEAM (2)
TEAM (3)
TEAM (4)
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda