Arza

Senagat pudagynda amaly

bölümiň ady
amaly
programma (1)
programma (2)

Metallurgiýa önümçilik liniýalarynyň awtomatiki toplumy
Sement önümçilik liniýalaryny awtomatiki usulda ýygnamak
Kauçuk önümçilik liniýasynyň awtomatiki toplumy
Garyşyk stansiýasynda awtomatiki usulda batlamak
Goşma dökün öndürmek liniýasyny awtomatiki usulda ýygnamak
Garyndy material önümçiliginiň awtomatiki toplumy

Ferrosilikon önümçilik liniýasynyň awtomatiki toplumy
Hek peçleriniň düzümine awtomatiki gözegçilik
Koks önümçiligi awtomatiki maddalary öndürýär
Ölçeg goşundylary üçin plastmassa senenama önümçilik liniýasy
Biologiki önümçilik liniýalarynyň awtomatiki toplumy
Täze energiýa batareýasynyň önümçilik liniýasy awtomatiki batlama we ş.m.

Awtomatlaşdyrylan gaplama ulgamy näme

bölümiň ady

Awtomatlaşdyrylan batlama ulgamy, awtomatiki önümçilik ulgamy üçin, adatça awtomatiki usulda batareýa algoritm programma üpjünçiligi bolan kompýuter tarapyndan awtomatiki batlaýyş dolandyryş ulgamy hökmünde bir topar batlaýyş ulgamydyr.Awtomatlaşdyrylan batlama ulgamy bir wagtyň özünde birnäçe terezini, dürli dürli materiallary dolandyryp biler ýa-da içgin, düşnükli, awtomatiki dikeldiş funksiýasy bilen çykyş amallaryna gözegçilik edip biler;güýçli hasabat funksiýasy, köp sanly maglumatlary ýazyp we saklap bilýär;gowy ygtybarlylyk;güýçli duýduryş gyssagly funksiýasy, ýalňyşlyk derejesini iň pes derejä çenli peseldip biler;Onlaýn awtomatiki gözegçilik programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan, real wagt onlaýn gözegçilik arkaly önümçiligiň möhüm maglumatlaryna islän wagtyňyz gözegçilik ediň.

Gözegçilik astyndaky gözegçilik ulgamy:
Çeşmeden başlap, çig mal, ingredientler, iýmitlendirmek, gaplamak we önümçilik prosesinde eltip bermek ýaly esasy proseslere gözegçilik, dogrumdan soňky ýüze çykaryşdan göwrelilige, önümçilige gözegçilik we önümçilikden soňky yzarlama ýaly üýtgedi. önümçiligiň bir gezek dogry ýerine ýetirilmegini we hiliniň bir howluda yzarlanmagyny üpjün etmek.
Customöriteleşdirilen islege görä ýumşak gözegçilik gözlegleri we önümçilik formulasyna laýyklykda ýokary takyklyk, ýokary netijelilik, ýokary awtomatlaşdyrylan ýumşak ýa-da gaty material batareýa enjamlaryny işläp düzmek, bellenilen agram we takyk awtomatiki gatnaşyga görä zerur dürli maddalar kömek edip biler ulanyjylar hilini ýokarlandyrýarlar, önümçilik çykdajylaryny azaldýarlar, ingredientleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin iş gurşawyny gowulandyrýarlar.

programma (3)

Agram ulgamy:
Mümkin gabat gelmezlik, bölünip berilmezlik we el bilen edilýän maddalaryň pes agramlylygy takyklygy we doly agramyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Ulanyjylara önümiň hilini ýokarlandyrmaga, galyndylary azaltmaga we material sarp edilişini takyk hasaplamaga kömek ediň.
Işlemek aňsat, ökde ingredient işçilerine garaşlylygy azaldýar.

Upperokarky kömekçi ulgam:
Kauçuk we plastmassa, teker senagaty, awtomatiki eltip bermek, batlamak, poroşok, ýag we rezin iýmitlendiriş ulgamy üçin niýetlenendir.Dolandyryş, senagat informatizasiýasyna ýetmek üçin awtomatlaşdyryş gözegçiligini, programma üpjünçiligi maglumat tehnologiýasyny ulanmak. Hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak we daşky gurşawy gowulandyrmak üçin ýokarky kömekçi maşyn ulgamyny ulanyň.

Toplaýyş ulgamynyň artykmaçlyklary:
Senagat gözegçiligi ýumşak gözegçilik pudagy çözgütleri, kärhananyň arkaýyn önümçiligine kömek etmek, pudagyň ösüş tendensiýasyny öwrenmek, kärhananyň arkaýyn önümçiligine kömek etmek, täze işewürlik ösüşini gazanmak.
Hil we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin awtomatiki maddalary ulanyň "Goşundylaryň mukdary köp, hapa we ýadaw, esasanam tomusda işçiler işlemek islemeýärler we işçi almak kyn. Awtomatiki maddalary ulanansoň, adamlary halas edýär we şeýle takyk.
Artykmaç gözegçilik yzarlamasy Mes önümçiligi bir gezek düzýär, hili bolsa bir howluda yzarlanýar "Önümiň hili synagdan geçirilmeýär.
Hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak, daşky gurşawy gowulandyrmak üçin "takyk ölçeg, adamlary halas etmek, ussahanalar hem arassa" kömekçi maşynlaryň ulanylmagy.

Bazar islegi

bölümiň ady

Goşundylar senagat kärhanalarynyň önümçilik prosesinde örän möhüm prosesdir, önümçilik prosesiniň hili, netijeliligi we durnuklylygy tutuş önümçilik önümçiliginde we önümiň hilinde möhüm rol oýnaýar, yza galan ingredient ulgamy diňe bir netijesiz we ingredientleriň nädogry, el bilen işlemegi we önümiň hiliniň durnuklylygyna we mundan beýläk-de gowulaşmagyna çynlakaý täsir edýän we adam faktorlarynyň ornaşdyrylmagy we uly iş güýji, zähmet goragynyň ýoklugy, daşky gurşawy goramak standart we beýleki kemçiliklere laýyk gelmeýär , El bilen ýasalan ingredientler, uly göwrümli senagat önümçiliginde senagat formulalarynyň durmuşa geçirilmegini kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýokary takyklyk we akylly batlama ulgamlary senagat kärhanalary üçin möhüm ähmiýete eýe.
Hytaýyň çalt ösýän “global önümçilik zawodynyň” we birneme yza galan senagat akylly batlaýyş ulgamy pudagynyň möhüm roly uly gapma-garşylygy we bazar mümkinçiliklerini emele getirdi, içerki akylly batlama ulgamy bazaryny dünýä bäsdeşlik bazaryna öwürdi, şeýle hem içerki maýa akymlaryny özüne çekdi. Senagat akylly ingredientler pudagyna maýa goýumlaryny artdyrdy we içerki bazary işjeň açdy.
Akylly partlama gözegçilik tehnologiýasy, elektrik dolandyryş tehnologiýasy, ölçeg tehnologiýasy, duýgur tehnologiýasy, kompýuter programma üpjünçiligi tehnologiýasy, mehaniki tehnologiýa, materiallar we himiýa tehnologiýasy we beýleki köp ugurly, köp taraply hünär tehnologiýasy, akylly batlama gözegçilik tehnologiýasy ýaly giňden ulanylýar. senagat önümçilik kärhanalary çig mal, kömekçi materiallary ölçemek, daşamak, saklamak we iýmitlendirmek we baglanyşygyň beýleki taraplary.

programma (4)

Bazarlaryň zerurlyklaryny çözüň

bölümiň ady

Aýratynlyklary we amaly funksiýalary bilen ýokary öndürijilikli awtomatlaşdyrylan batlama ulgamy aýrylmazdyr.Ulgamlar toplumynyň ýokary öndürijiligi köp taraplardan ybarat bolup biler, meselem, ýokary öndürijilikli programmirläp bolýan dolandyryş arkaly, kabul ediji kompýuter formulany dolandyrmak, ekran enjamy we maglumatlary saklamak talaplaryny çap etmek we beýleki işler üçin ulanylyp bilner. ingredientleri awtomatlaşdyrmak we agram gurallary "beýniniň" agyr jogapkärçiligini öz üstüne alyp biler, indi öz-özüni anyklamak, awtomatiki nol yzarlamak, nol gabamak, dinamiki agram, maglumat aragatnaşygy we beýleki funksiýalar bilen ýönekeý hasaplama görkeziş funksiýasy bolmaz. partiýa gözegçiliginiň awtomatlaşdyrylyşyny güýçlendirmek bilen takyklygy ýokarlandyrmak.

Çylşyrymly we üýtgäp bilýän formulalaryň we dürli dürli maddy maddalaryň öňünde awtomatiki usulda dolandyryş ulgamy, müşderiniň hakyky formulasyna we önümçilik prosesine görä dürli ingredient gatnaşyklaryny çeýe sazlap biler we müşderi diňe parametr sazlamasyny tamamlamalydyr. alyp barýan kompýuter.

Dürli müşderileriň sahypasynda daşky gurşawyň üýtgemegi, daşky gurşawyň üýtgemegi, ýowuz, tozan we başga-da köp faktorlar bar, material käbir tikenli meseleleriň täsiri astynda temperaturanyň, çyglylygyň täsiri astynda peýda bolup biler, partlama gözegçilik ulgamy dogry saýlap biler spiral iýmitlendiriji, guşak konweýer ýaly materiallara laýyklykda eltip bermek we ölçemek enjamlary, diňe bir önümçilik gurşawyny optimizirlemegi gowulaşdyryp bilmän, belli bir gorag roluny oýnap, material dökülmeginiň öňüni alyp, möhürleýiş gurluşyny artdyryp biler. materiallar üçin.

“Wanggong Technology” akylly batlama dolandyryş ulgamy, ýerdäki batlama gözegçilik meselelerini, ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi dolandyryş ulgamy, ölçeg dolandyryş maglumatlary, ýokary dolandyryş bölümine real wagt ýüklemek ekrany, wizual maglumatlar hasabatyny döretmek, dolandyryjylara önümçilige uzakdan gözegçilik etmek, üpjün etmek Ylmy önümçiligi meýilnamalaşdyrmak kararlary üçin maglumat goldawy, şol bir wagtyň özünde ulgam dürli derejeli dolandyryş ygtyýarlyklaryny kesgitläp biler, maglumatlaryň howpsuzlygyny hasam üpjün edip biler, adam galplyklarynyň öňüni alyp biler we kärhana önümçilik maglumatlarynyň howpsuzlygyny gorap biler.

programma (5)
programma (6)
anketa (7)
programma (8)