Senagat habarlary

 • Iň ýokary hilli ýokary takyklyk agramy datçigi ýük öýjügi

  Iň ýokary hilli ýokary takyklyk agramy datçigi ýük öýjügi

  Highokary takyklykly ýük awtoulagynyň göwrümli ýük öýjügi, ýokary derejeli takyklykly ýük awtoulaglary we tirkeg ýaly ulaldylan ulaglary ölçemek üçin ýörite döredilen ýük öýjüginiň bir görnüşidir.Bu ýük öýjükleri, adatça polat ýa-da alýumin ýaly ýokary güýçli materiallardan ýasalýar we birnäçe ýerden ...
  Koprak oka
 • STATIK AXLE WE HEREKETDE AXLE SKALES

  STATIK AXLE WE HEREKETDE AXLE SKALES

  Ok terezisi ulag we ýük awtoulaglarynyň agramy üçin tygşytly, uýgunlaşdyrylan we göçme çözgütdir.Ok terezisi, ýük göterijiler üçin agram gözegçiligini ýönekeýleşdirmek we awtomatlaşdyrmak üçin iň oňat çözgütdir.Awtoulagyňyzyň umumy agramyny we ok agramlaryny aňsatlyk bilen kesgitlemek, ulanmaga aňsat ok terezisi sizi üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Pilotsyz Weighbridge ulgamlarynyň goşundylary we artykmaçlyklary

  Pilotsyz Weighbridge ulgamlarynyň goşundylary we artykmaçlyklary

  Agramy awtomatlaşdyrmak, agram amallarynyň geljegi.Obeer şaryndaky pudaklar, üpjünçilik zynjyrynyň ähli tapgyrlary boýunça materiallary ölçemek üçin agram salmagy talap edýär, bu bolsa adamlara garaşlylygy we garaşlylygy gaty howply edýär.Quanzhou Wanggong, tradi tarapyndan döredilen ähli problemalary çözmek üçin şu ýere geldi ...
  Koprak oka
 • Ulag we logistika pudagy üçin awtoulag terezisi

  Ulag we logistika pudagy üçin awtoulag terezisi

  Tereziler, esasanam transport we logistika meselesinde köp kärhananyň işi üçin möhümdir.Logistika we ýük daşaýyş pudaklary, agramly awtoulag terezileriniň takyklygy, heläkçilikleriň we jeza çäreleriniň öňüni almak üçin ösýär.Her gün diýen ýaly elhençligi öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Elektron gaplama agramly iýmitlendirijini ulanmagyň artykmaçlyklary

  Elektron gaplama agramly iýmitlendirijini ulanmagyň artykmaçlyklary

  Häzirki wagtda awtomatiki agramly iýmitlendiriş ulgamyny ornaşdyrmak arkaly köp sanly material önümçilik meýdançasynda we transport enjamlary meýdançasynda iş netijeliligi ep-esli ýokarlandy. Mundan başga-da, partlamanyň hili we netijeliligi hem has ýokary.Pro ...
  Koprak oka
 • Göçme ok masştabyny material daşamakda ulanmak

  Göçme ok masştabyny material daşamakda ulanmak

  Häzirki zaman transport usullary esasan awtoulag ýollaryny, demir ýol ulaglaryny, howa ulaglaryny we suw transportyny öz içine alýar. Ulag zähmetiniň gazanylmagyny ölçän esasy görkezijiniň wagt, aralyk we mukdar we ş.m. faktorlary bar we bularyň hemmesi ölçeg bilen ýakyn baglanyşyklydyr. Trafik ölçegi re ...
  Koprak oka
 • Agram datçigini nädip saýlamaly

  Agram datçigini nädip saýlamaly

  Agram datçiginiň haýsy gurluş görnüşini saýlamak, esasan daşky gurşawy we masştab gurluşyny ulanyp, agram ulgamyna baglydyr.Agram ulgamynyň işleýiş gurşawy Eger agram datçigi ýokary temperatura gurşawynda işleýän bolsa, ýokary derejäni kabul etmeli ...
  Koprak oka
 • Loadük öýjükleri üçin näsazlygy ýüze çykarmak

  Loadük öýjükleri üçin näsazlygy ýüze çykarmak

  Elektron ýük awtoulaglarynyň göwrümi, amatly, çalt, takyk we duýgur aýratynlyklary sebäpli halk hojalygynda has giňden ulanylýar.Her dürli elektron ýük awtoulag terezisini nädip saklamaly we o ...
  Koprak oka
 • Elektron guşak şkalasy üçin ulanyň we hyzmat ediň

  Elektron guşak şkalasy üçin ulanyň we hyzmat ediň

  1. Gowy sazlanan elektron guşak şkalasynyň kanagatlanarly kadaly işlemegi we gowy takyklygy we ygtybarlylygy üpjün etmegi üçin ulgam hyzmatyny ýerine ýetirmek möhümdir. Aşakdaky ýedi tarapy ulanmaly ...
  Koprak oka
 • Elektron kran masştabynda umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  Elektron kran masştabynda umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  Ylmy jemgyýetiň ösmegi bilen elektron simsiz kran masştaby hem üznüksiz täzelikde.Simpleönekeý elektron agramyndan başlap köp täzeleniş funksiýalaryna çenli dürli funksiýa sazlamalaryna düşünip biler we giňden bolup biler ...
  Koprak oka
 • Elektron ýük awtoulaglarynyň masştabynyň ýyldyrym çakmagynyň öňüni nädip almaly?

  Elektron ýük awtoulaglarynyň masştabynyň ýyldyrym çakmagynyň öňüni nädip almaly?

  Elektron ýük awtoulaglarynyň ýyldyrym möwsüminde ýyldyrym çakmagynyň öňüni nädip almaly? Rainagyş möwsüminde ýük awtoulag şkalasynyň ulanylmagyna üns bermelidiris.Elektron ýük awtoulaglarynyň masştabynyň birinji öldürijisi ýyldyrymdyr!Ningyldyrym goragyna düşünmek ...
  Koprak oka
 • Kömür känleri kärhanalary näme üçin gözegçilik edilmedik agram ulgamyny ulanmaly?

  Kömür känleri kärhanalary näme üçin gözegçilik edilmedik agram ulgamyny ulanmaly?

  Soňky ýyllarda pilotsyz tehnologiýanyň ösüşini öňe bökmek diýip häsiýetlendirip bolar.Pilotsyz satuw dükanlarynyň gündelik durmuşyna ýakyn we ýokary derejeli pilotsyz uçar tehnologiýasy, pilotsyz sürmek tehnologiýasy we ş.m. Pilotsyz tehnologiýa öndürýär diýmek bolar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2