Habarlar

 • Wanggong Zambiýaly müşderini iş sapary üçin mähirli garşy aldy

  Wanggong Zambiýaly müşderini iş sapary üçin mähirli garşy aldy

  Golaýda Wanggong, kompaniýanyň agram ölçeg çözgütleri bilen aýratyn gyzyklanýan Zambiýaly müşderiden iş saparyny geçirmek artykmaçlygyna eýe boldy.Bu sapar, Wanggongyň Zambiýa bazarynda barha artýan barlygynyň subutnamasy bolup durýar, bu ýerde kompaniýanyň ýokary derejeli önümleri ...
  Koprak oka
 • Mukdar gaplaýyş maşynymyzyň bir gözüni alyň

  Mukdar gaplaýyş maşynymyzyň bir gözüni alyň

  https://www.chinese-weighing.com/uploads/factory-machine.mp4 https://www.chinese-weighing.com/uploads/factory-machine-1.mp4 https: //www.chinese-weighing. com / ýüklemeler / zawod-material.mp4
  Koprak oka
 • XIAMEN gurluşyk enjamlary we awtoulag bölegi sergisinde käbir pursatlar

  XIAMEN gurluşyk enjamlary we awtoulag bölegi sergisinde käbir pursatlar

  XIAMEN gurluşyk enjamlary we awtoulag bölegi sergisine gatnaşýarys.Bu gün serginiň ilkinji güni, hormatly myhmanlar bilen siziň üçin ajaýyp pursatlary paýlaşmak isleýäris.
  Koprak oka
 • Gat terezisini nädip gurmaly we ulanmaly

  Gat terezisini nädip gurmaly we ulanmaly

  Gat terezisi önümçilik, ammar we logistika ýaly dürli pudaklarda möhüm guraldyr.Bu agyr tereziler agyr zatlary ýa-da materiallary takyk ölçemek üçin niýetlenendir.Bu makalada poluň şkalasyny nädip gurmalydygyny we ulanmalydygyny ara alyp maslahatlaşarys.Ilki we foremos ...
  Koprak oka
 • Agyr wezipe gowy hil agramy

  Agyr wezipe gowy hil agramy

  El bilen agram salmak we material ýygnamak günleri gutardy (Weigh Hopper), sebäbi size ýokary netijeli intellektual iýmitlendiriş we gaplama ulgamymyz görnüşinde güýçli we amaly çözgüt getirýäris.Bu döwrebap ulgam, birnäçe pudak üçin ajaýyp netijeleri bermek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Svetofor we kameralar bilen pilotsyz awtomatiki ýük agramy ulgamy

  Svetofor we kameralar bilen pilotsyz awtomatiki ýük agramy ulgamy

  Tehnologiýa ösmegini we ösmegini dowam etdirýärkä, häzirki zaman jemgyýetiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin transport pudagy hem rewolýusiýa edildi.Bu pudakda bolup geçen soňky wakalardan biri, svetofor we kameralar bilen pilotsyz awtomatiki ýük awtoulag ulgamy.https: //k2.goodao ....
  Koprak oka
 • Uckük awtoulag göwrümli önümlerimiz elmydama gowy bazar paýyndan peýdalanýardy

  Uckük awtoulag göwrümli önümlerimiz elmydama gowy bazar paýyndan peýdalanýardy

  Biziň kompaniýamyzda, ähli ululykdaky kärhanalar üçin iň ýokary derejeli ýük awtoulaglarynyň çözgütlerini hödürlemek bilen buýsanýarys.Her pudagyň özboluşly agram zerurlyklarynyň bardygyna düşünýäris we bu zerurlyklary ýokary hilli ýük awtoulag terezisi we agram köprüleri bilen kanagatlandyrmaga çalyşýarys.https: //k2.goo ...
  Koprak oka
 • Weighbridge-iň jikme-jiklikleri bilen tanyşyň

  Weighbridge-iň jikme-jiklikleri bilen tanyşyň

  Döwrebap ýük awtoulag agramy agramy bilen tanyşdyrmak!Bu ajaýyp enjam, islendik ýük awtoulagynyň we ýüküň agramyny aňsatlyk, netijelilik we takyklyk bilen ölçemek üçin döredildi.Agramymyz yzarlamak isleýän kärhanalar üçin ýönekeý we ygtybarly çözgüt hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Truckük awtoulagynyň agram agramyny nädip saklamaly

  Truckük awtoulagynyň agram agramyny nädip saklamaly

  Truckük awtoulagynyň masştabyny saklamak üçin käbir maslahatlar: 1. Yzygiderli arassalamak: Hapa, galyndylary we platformada toplanyp bilýän beýleki materiallary aýyrmak üçin ýük awtoulagynyň şkalasy yzygiderli arassalanmalydyr.Terezini arassalamak üçin ýokary basyşly şlang ýa-da basyş ýuwujy ulanyň.2. Kalibrleme: Masştab ...
  Koprak oka
 • Truckük awtoulagynyň ölçeg agramyny nädip gurmaly

  Truckük awtoulagynyň ölçeg agramyny nädip gurmaly

  Agram köprüsini gurmak, tejribeli hünärmenler toparyny talap edýän çylşyrymly proses bolup biler.Şeýle-de bolsa, umumy ädimler: 1. Saýtyň taýýarlanylyşy: enougheterlik drena and we agram agramy üçin ýeterlik ýer bolan derejeli bir saýlaň.Päsgelçilikleriň we galyndylaryň meýdanyny arassalaň.2. Dörediji ...
  Koprak oka
 • Guanç Guangzhouou şäherinde dünýäde meşhur kanton ýarmarkasy geçirilýär

  Guanç Guangzhouou şäherinde dünýäde meşhur kanton ýarmarkasy geçirilýär

  Bütin dünýäde ykdysadyýet gowy ýagdaýa öwrülýär, kärhanalar yzygiderli ýola çykýarlar, soňky 3 ýylda ýitgileriň öwezini dolmak üçin, alyjylar we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gowy guramaçylykly söwda ýarmarkasy gerek. ägirt uly mümkinçilik barlygy sebäpli dünýä ...
  Koprak oka
 • Pitless Weighbridge-iň amaly peýdalary

  Pitless Weighbridge-iň amaly peýdalary

  Pitless Weighbridges, “Surface Mounted Weighbridges” diýlip hem atlandyrylýar, ýoluň üstünde gurulýar.Gurmak üçin çukur talap etmeýärler we ulaglaryň agram köprüsine girmegine rugsat bermek üçin eňňitli rampalary talap etmeýärler.Agram agramynyň bu görnüşi gazuw-agtaryş işleri üçin amatly ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3