Wanggong Zambiýaly müşderini iş sapary üçin mähirli garşy aldy

Golaýda Wanggong, bu kompaniýa bilen aýratyn gyzyklanýan Zambiýaly müşderiden iş saparyny geçirmek artykmaçlygyna eýe boldyagramçözgütleri.Bu sapar, kompaniýanyň birnäçe ýyl bäri ajaýyp önümleri we hyzmatlary hödürleýän Zambiýa bazarynda Wanggongyň barha artýanlygynyň subutnamasydyr.

Weighbridge dag-magdan, önümçilik, oba hojalygy we logistika ýaly dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýar.Bu ygtybarly gurluşlar ulaglaryň agramyny takyk ölçemek, kanuny talaplaryň berjaý edilmegini üpjün etmek we netijeli transport amallaryny ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir.Zambiýa bazaryndaky bu enjamyň ähmiýetine göz ýetiren Wanggong, senagat standartlaryndan ýokary bolan iň häzirki zaman agram köprülerini döretdi.

Zambiýanyň müşderi iş sapary wagtynda, Wanggong ussahanasyny we ofisini görkezýär, Duşuşykda öňdebaryjy aýratynlyklaryny we işleýşini görkezip, agram köprüleri, maldarçylyk masştaby, iýmitlendiriji maşyn we kran masştabyny gysgaça tanyşdyrdyk.Müşderi bu agram köprüleriniň takyklygy we çydamlylygy, şeýle hem kompaniýanyň satuwdan soň ajaýyp goldaw bermek borjy bilen haýran galýar.Bu sapar, zambiýaly müşderilere her Wanggong agram agramyna girýän ýokary hilli ussatlyga we tehnologiki täzeliklere öz gözleri bilen görmäge mümkinçilik berdi.
b1e3b99f7bba4a5f578d5b37371721a

b1e3b99f7bba4a5f578d5b37371721a

Önümiň görkezilişinden başga-da, iş sapary maglumatly diskussiýalary hem öz içine aldy, bu ýerde Zambiýaly müşderi agram agramy tehnologiýasynyň çylşyrymlylygy we ulanylyşy barada gymmatly düşünje aldy.Wanggong topary, ýokary hünärli inersenerlerden we tehniki hünärmenlerden ybarat bolup, myhmanlar tarapyndan ýüze çykan soraglara ýa-da aladalara jogap berip, bilimlerini we tejribelerini paýlaşdy.Bu bilelikdäki alyş-çalyş, müşderiniň Wanggongyň agram köprüleriniň belli bir iş talaplaryny nädip ýerine ýetirip biljekdigi barada giňişleýin düşünje bilen gitmegini üpjün etdi.
65fd4f169b4c4ed559d93a705dc7d13

Wanggongyň müşderini kanagatlandyrmak ugrundaky üýtgewsiz ygrarlylygy, hyzmatdaşlygyň netijelerini gazanmalydyr.Kompaniýa, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklarynyň bardygyna düşünýär we şol zerurlyklary netijeli kanagatlandyrýan çözgütleri bermäge çalyşýar.Öňdebaryjy tehnologiýa, berk hil gözegçiligi çärelerine we giň satuw we satuwdan soňky tora maýa goýmak bilen, Wanggong müşderileriniň iň ýokary derejeli hyzmat we goldaw almagyny üpjün edýär.
46f5340856bf4bdb7c9def6b194a847


Iş wagty: 18-2023-nji sentýabr