Wanggong International

Wanggong önümleri şu wagta çenli bäş yklymda 80-den gowrak ýurda eksport edildi we biz ýokary hilli agram gurallaryny dünýäde öndüriji bolduk.Annualyllyk 5000-den gowrak satuw bilen, içerki güýjümiz Taýland enjamlaryny öndürmek pudagynda öňdäki orna çykdy.
Önümlerimiz Bukina Faso, Togo, Sudan, Efiopiýa, Günorta Afrika we ABŞ we Taýld, Indoneziýa we Täze Zelandiýa, Katar, Çili, Keniýa we başgalar ýaly ýurtlara giňden eksport edildi.Wanggong, dünýä müşderileriniň dürli ýurtlaryň bazary üçin wekil hökmünde bize goşulmagyny garşy alýar.

karta

Hyzmatlar üçin beren wadamyz

Ibermezden ozal maşynyň her bölegini barlaň we kalibrläň.

24 sagadyň dowamynda müşderileriň arzasyna çalt jogap bermek.

Müşderilere amaly öwrenmäge we tehniki talaplara laýyklykda enjamlary setirde ýa-da saýtlarda gurnamaga sabyrlylyk bilen kömek ediň.

Barlamak we düzediş işlerini tamamlamak üçin metrologiýa býurosynyň ulanyjylary bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Müşderilere enjam böleklerini açmakda we barlamakda we sanamakda kömek ediň.

Açyk pikirli ulanyjylar tarapyndan berilýän hil pikirleri we iş görkezmeleri barada alada ediň we kompaniýa wagtynda hasabat beriň.