Kompaniýa habarlary

 • Mukdar gaplaýyş maşynymyzyň bir gözüni alyň

  Mukdar gaplaýyş maşynymyzyň bir gözüni alyň

  https://www.chinese-weighing.com/uploads/factory-machine.mp4 https://www.chinese-weighing.com/uploads/factory-machine-1.mp4 https: //www.chinese-weighing. com / ýüklemeler / zawod-material.mp4
  Koprak oka
 • Weighbridge-iň jikme-jiklikleri bilen tanyşyň

  Weighbridge-iň jikme-jiklikleri bilen tanyşyň

  Döwrebap ýük awtoulag agramy agramy bilen tanyşdyrmak!Bu ajaýyp enjam, islendik ýük awtoulagynyň we ýüküň agramyny aňsatlyk, netijelilik we takyklyk bilen ölçemek üçin döredildi.Agramymyz yzarlamak isleýän kärhanalar üçin ýönekeý we ygtybarly çözgüt hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Truckük awtoulagynyň agram agramyny nädip saklamaly

  Truckük awtoulagynyň agram agramyny nädip saklamaly

  Truckük awtoulagynyň masştabyny saklamak üçin käbir maslahatlar: 1. Yzygiderli arassalamak: Hapa, galyndylary we platformada toplanyp bilýän beýleki materiallary aýyrmak üçin ýük awtoulagynyň şkalasy yzygiderli arassalanmalydyr.Terezini arassalamak üçin ýokary basyşly şlang ýa-da basyş ýuwujy ulanyň.2. Kalibrleme: Masştab ...
  Koprak oka
 • Truckük awtoulagynyň ölçeg agramyny nädip gurmaly

  Truckük awtoulagynyň ölçeg agramyny nädip gurmaly

  Agram köprüsini gurmak, tejribeli hünärmenler toparyny talap edýän çylşyrymly proses bolup biler.Şeýle-de bolsa, umumy ädimler: 1. Saýtyň taýýarlanylyşy: enougheterlik drena and we agram agramy üçin ýeterlik ýer bolan derejeli bir saýlaň.Päsgelçilikleriň we galyndylaryň meýdanyny arassalaň.2. Dörediji ...
  Koprak oka
 • Guanç Guangzhouou şäherinde dünýäde meşhur kanton ýarmarkasy geçirilýär

  Guanç Guangzhouou şäherinde dünýäde meşhur kanton ýarmarkasy geçirilýär

  Bütin dünýäde ykdysadyýet gowy ýagdaýa öwrülýär, kärhanalar yzygiderli ýola çykýarlar, soňky 3 ýylda ýitgileriň öwezini dolmak üçin, alyjylar we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gowy guramaçylykly söwda ýarmarkasy gerek. ägirt uly mümkinçilik barlygy sebäpli dünýä ...
  Koprak oka
 • Täze tehnologiýa önümi: mukdar gaplaýyş enjamy.

  Täze tehnologiýa önümi: mukdar gaplaýyş enjamy.

  Bazarlardan gelýän islegleri kanagatlandyrmak üçin bazardan mukdar gaplaýyş maşynynyň has köp talaplary baradaky maglumatlary ele aldy, mukdar gaplaýyş enjamy barada ähli zerur maglumatlary ýygnandan soň, kompaniýa öz markasyny gözlemek we ösdürmek kararyna geldi. qu ...
  Koprak oka
 • Hopper masştably amaly pudaklary

  Hopper masştably amaly pudaklary

  “Hopper” şkalasy, hopperden ýa-da şuňa meňzeş ammardan ýüklenýän ýa-da düşürilmeýän köp sanly materiallaryň agramyny ölçemek üçin ulanylýan enjamdyr.Aslynda, çeňňegiň ýa-da silosyň aşagynda oturdylan we ýoldaşyň agramyny takyk ölçemäge ukyply agram mehanizminden durýar ...
  Koprak oka
 • Burkina-Fasodan gelen müşderi, 2019-njy ýylyň 17-nji maýynda ussahanamyzy görmäge geldi!

  Burkina-Fasodan gelen müşderi, 2019-njy ýylyň 17-nji maýynda ussahanamyzy görmäge geldi!

  Kompaniýamyzy dolandyrýan degişli adamlar uzakdan myhmanlary mähirli garşy aldylar.Milli "Guşak we ýol" meýilnamasynyň işjeň wagyz edilmegi bilen daşary ýurda gidiň, çagyryşa işjeň jogap beriň we wagyz edilmegine goşant goşmaga çalyşyň ...
  Koprak oka
 • Guan Guangzhouou keramika senagaty sergisi

  Guan Guangzhouou keramika senagaty sergisi

  Guanç Guangzhouou keramika senagaty sergisi, jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň goldawy we güýçli taýýarlyklardan soň, 29.2018-nji ýylyň iýun aýynda Kanton ýarmarkasynyň Pazhou pawilionynda geçirildi.Öňki sergilerdäki ýaly, telekeçiler, hünärmenler we halkara derejeli dostlar we ...
  Koprak oka
 • 2019 Hytaý mehaniki we elektronika (Filippinler) marka sergisi

  2019 Hytaý mehaniki we elektronika (Filippinler) marka sergisi

  2019-njy ýylyň Hytaý mehaniki we elektronika (Filippinler) söwda sergisi 2019-njy ýylyň 15-nji awgustynda Maniladaky SMX konferensiýa merkezinde açyldy we Hytaýyň 66 mehaniki we elektrik we öý enjamlary kompaniýasy soňky önümlerini görkezmäge ünsi jemlär ...
  Koprak oka