20t 30t Pes derejeli göçme ýük awtoulagynyň agramy

Gysga düşündiriş:

Göçme ölçeg üçin akylly dizaýn edilen we dürli saýtda, esasanam ulag çäklendirilen gözegçilik üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner. Iki işleýän statiki ýa-da dinamiki model monitorda gurlup bilner. Müşderiniň isleglerine görä simli ýa-da simsiz biletleri çap etmek aňsat iş. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Truckük awtoulagynyň okunyň agramynyň beýany

Ynkylaply Portable Truck Axle Agram Terezisi bilen tanyşdyrmak - ýük awtoulaglaryňyzyň we tirkegleriňiziň agramyny çalt we aňsat ölçemek üçin ajaýyp çözgüt.

Ykjamlygy göz öňünde tutup döredilen bu öňdebaryjy önüm, iň amatlylygy üçin döredildi.Ykjam dizaýny, transporty aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär, ýagny zerur ýerlerde we zerur ýerlerde, hatda ýollarda-da alyp bilersiňiz.Sahypadan uly we agyr ok terezilerini ýüklemek kynçylygy bilen hoşlaşyň!

Göçme ýük awtoulag okunyň agramy bilen, size gymmatly wagt we pul tygşytlamak bilen, stansiýalary ölçemek üçin syýahat etmegiň zerurlygy bolmaz.Tehnologiýany tygşytlaýan bu gural, ulanmak aňsat, ulag, logistika, gurluşyk we başgalar ýaly köp pudaklar üçin iň oňat saýlama bolýar.

Bu iň soňky masştab, hersi üstünden geçýän islendik ulagyň agramyny ölçemäge ukyply aýratyn ýassyklardan durýar.Ösen datçikler, islendik agram üýtgemelerini ýüze çykarmak we olary hakyky wagtda ýazmak üçin gurlan.Bu, elmydama takyk we minutlyk agram maglumatlaryna girip biljekdigiňizi aňladýar.

Mundan başga-da, göçme ýük awtoulagynyň agramy şkalasy umumy agramy, sap agramy, ok agramy we başga-da köp sanly möhüm maglumatlary ölçemäge ukyplydyr.Bu maglumatlar awtomatiki usulda ýazylyp we hasaba alnyp bilner, bu bolsa flot amallaryňyz barada möhüm düşünjelere girip biler.

Bu masştab diýseň çydamly we ýokary hilli materiallar gödek işlemäge, agyr ýüklere we howa şertlerine çydamly bolmagyny üpjün edýär.Agyr alýuminiýden gurlan, dowamlylygy üçin gurulýar we her gezek gerek bolanda takyk agram ölçegini üpjün eder.

Bu innowasiýa önümi bilen, her ulagyň ýük göterijiligini ýokarlandyryp, flotuň netijeliligini ýokarlandyryp bilersiňiz, şeýlelik bilen zerur syýahat sanyny azaldyp bilersiňiz.Bu göçme ýük awtoulagynyň agram terezisini ulanmak bilen, daşky gurşawa ýetirýän täsiriňizi azaldyp bilersiňiz, sebäbi has ekologiýa taýdan amatly işleýärsiňiz.

Göçme ýük awtoulagynyň agramy şkalasy ulag we logistika pudagyndaky her bir adam üçin hökmany gural.Ösen tehnologiýasy, göterijiligi we ygtybarlylygy bilen bu önüm wagtyňyzy, puluňyzy tygşytlamaga we guramaçylyk netijeliligiňizi ýokarlandyrjak oýun çalşygydyr.Şu gün synap görüň we flotuňyza we aşaky hataryňyza getirip biljek peýdalaryny özüňiz synap görüň!

Aýratynlyk

Bu önümiň esasy platformasy, cnc gaýtadan işlenýän ýokary derejeli awiasiýa garyndysy alýumin materialdan ýasalýar;Gurlan ultra-pes beýikligi, ýokary takyk poslamaýan polat datçigi, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, uzak ömrüň dowamlylygy.Sensor öndürmek prosesi ýokary takyklyk ölçeg guraly we güýç ölçeg enjamy we beýleki takyk gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Tabagyň öň we arka taraplary lazer kesilenden we poslama garşy bejergiden soň ýokary güýçli polat plastinka bilen goralýar we içki bölegi köp kanally poslama garşy we suw geçirmeýän möhür bilen goralýar.Agramy agramly ulagyň eňegi ýokary güýçli, eziji garşylyk, ýag we suwa garşylyk, we ýeňil we çydamly pes temperatura garşylyk in engineeringenerçilik plastmassa sanjym galyplaryndan ýasalýar;Agram salýan beden we eňňit birleşdirilen bukulýan birikmelerdir.

Gap

Önüm galyňlygy inçe, agramy ýeňil, diňe ýeriň ýerleşdirilmegini berkitmeli, binanyň gurluşygyny tygşytlamaly, gurmak, ulanmak we saklamak aňsat, tygşytly, ulag dinamiki agyrlyk ýagdaýlarynda giňden ulanylýar, ýörite talaplar bolmazdan inçe agram salmak üçin, hem ulanylyp bilner.

Arza

(1) policeol polisiýasy, ýol dolandyryşy we ş.m. ulagyň aşa köp hukuk goraýjy gözegçiligine;
(2) Awtoulag öndürijileriniň tigir agramy, okuň agramy, umumy agramy we ş.m. synag talaplaryna laýyk geliň.
(3) Senagat we magdan kärhanalary, gurluşyk meýdançalary, duralgalar, ammar, logistika we beýleki kärhanalar ulagyň agramyna umumy talaplar;
(4) Kesgitli agram köprülerini gurmaga saýt rugsady bolmadyk ýa-da sahypany ýygy-ýygydan göçürmeli kärhanalar ýa-da şahslar.

Tehniki maglumatlar

1. Agram aralygy: agramy bir bölek: <20t, okuň agramy: 40t.

2. Takyklyk synpy: statiki agram: +/- 0,3% FS;Dinamiki agram: +/- 1% - 2% FS

3. Artykmaç ýük göterijilik ukyby: Howpsuz artykmaç ýük: 120%, Ahyrky artykmaç ýük: 150%.

4. Temperatura diapazony: -30 / 80.C, Suw geçirmeýän reýting: IP65

5.Platform batareýa:> 100 sagat, Görkezijiniň garaşma wagty: 40 sagat, daşarky elektrik üpjünçiligini goldaň (islege görä).

6. Signallary gaýtadan işlemek: simsiz geçiriş;Şol bir wagtyň özünde dinamiki / statiki birnäçe plastinka üçin çäklendirilmedik baglanyşyk talaplarynyň tablisasy saýlanyp bilner.

7. Awtomatiki belgili plastinka tanamak ulgamynyň gurulmagyny goldaň, baý saklaýyş modelleri saýlanyp bilner.

Gap

Gaplamak we ibermek

Gap
Gap

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň