Poroşok materiallary üçin akylly garyşyk we gaplama ulgamy

Gysga düşündiriş:

Akylly iýmitlendiriş we partlama ulgamyönümçilik we oba hojalygy üçin ulanylýan dolandyryş ulgamynyň bir görnüşi (biologiki matrisa, sement, polat, aýna, kömür, derman, iýmit we beýleki pudaklar) awtomatiki agram we enjam enjamlary, bu önümçilik üçin köp zähmet tygşytlap we getirip biler önümçilik kärhanalaryna uly peýdalar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Hopper iýmitleniş terezisiniň beýany

Önümlerimiziň iň soňky goşundysy bolan hopper iýmitleniş masştaby bilen tanyşdyrmak!

Iýmitlendiriş masştabymyz takyklygy we netijeliligi göz öňünde tutup, esasanam oba hojalygy, azyk önümçiligi we himiýa gaýtadan işlemek ýaly pudaklar üçin döredildi.Masştab, poroşoklardan, granulalardan başlap tohumlara we suwuklyklara çenli dürli materiallary takyk ölçemäge we paýlamaga ukyplydyr.

Hopper iýmitleniş masştabymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ulanyjylara birbada köp mukdarda material girizmäge mümkinçilik berýän, ýygy-ýygydan doldurmagyň zerurlygyny azaldýan we umumy iş akymynyň netijeliligini ýokarlandyrýan uly göwrümli kuwwatlylygydyr.Hopper tozan ýaly ýasaldy-subutnama, agramlanan materialyň tutuş dowamynda arassa we arassaçylyk bolmagyny üpjün edýär.

Takyk we ygtybarly agram köp pudaklarda möhümdir we biziň iýmitlendiriş masştabymyz şony üpjün edýär.Highokary takyklykly ýük öýjükleri bilen enjamlaşdyrylandyr, dürli dykyzlykly materiallar bilen hem takyk okamaga mümkinçilik berýär.Masştabyň çydamlylyk derejesi dürli dykyzlykly ýa-da akym aýratynlyklary bolan materiallar bilen ulanmak üçin amatly bolýar.

Takyklygyndan başga-da, iýmitlendiriji masştabymyz hem ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat.Ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli we ulanyjylara masştabyň sazlamalaryny we funksiýalaryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýän içgin interfeýs bilen üpjün edilendir.Masştabda el bilen gatyşmagyň zerurlygy aradan aýrylýar we agram prosesi tertipleşdirilýär.

Mundan başga-da, iýmitlendiriji masştabymyz çydamlylygy we uzak ömri göz öňünde tutup düzülendir.Highokary hilli materiallardan ýasalyp, ýygy-ýygydan ulanylmagyna we agyr şertlere sezewar bolmagyny üpjün edýär.Masştabda çyglylyga we poslama zeper ýetirýän we uzak ömri üpjün edýän poslama garşy ösen örtük bar.

Iýmitlendiriji masştabyň köpugurlylygy, beýlekiler bilen bir hatarda magdan, himiýa we derman senagaty ýaly köp pudaklarda ulanmak üçin amatly edýär.Specificörite amaly talaplara laýyklaşdyrylyp bilner we kiçi hem-de uly göwrümli önümçilik amallaryny ýerine ýetirmäge ukyplydyr.

Iýmitlendiriji masştab, ähli ulanyjylaryň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmagyny üpjün etmek üçin aýratyn müşderi goldawy, giňişleýin ulanyjy gollanmasy we okuw materiallary bilen üpjün edilýär.

Our hopper iýmitlendiriş masştaby, dürli materiallary ölçemek we paýlamak üçin döredilen innowasiýa we ygtybarly çözgütdir.Onuň takyklygy, çydamlylygy we ulanylyşy aňsatlygy ony islendik önümçilik prosesine, netijeliligi ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak üçin ideal goşundy edýär.Önümimiziň amallaryňyzy nädip üýtgedip biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň!

Akylly batlama ulgamy işleýär

1. Wan Gong Agram beriji iýmitlendirijiniň gaplaýyş ulgamy dürli önümçilik çig malynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we başlamak ýönekeý, ýokary netijelilik, ýokary önüm we ajaýyp materiallar bolan köp iýmitlendiriji bilen sazlanyp bilner.
2. Duýgur ekrany ekrany we düwmäniň işleýşine gözegçilik ediň.Her bir iýmitlendirijiniň hakyky material agramy we işleýiş ýagdaýy duýgur ekranda hakyky wagtda we her konweýeriň işleýiş ýagdaýy görkezilýär.Saýlanan formula materialynyň maksat mukdary, çyglylyk (çyglylyk üýtgedilip bilner), real wagt artykmaçlygy.
3. Iýmitlendiriş ulgamyna gözegçilik tertibi doly awtomatiki re andime we el bilen re modeime bölünýär
4. Sanly ekran iýmitlendirijide materialyň agramyny hakyky wagtda görkezýär we awtomatiki re inimde aýlaw re modeiminiň togtadyş wagty sanly ekranyň sanalmagy arkaly görkezilýär.Sanly ekran ekrany "-------" iýmitlendiriji resept işini ýerine ýetirmeli däl wagty.
5.Konweýer dolandyryşy: Konweýer awtomatiki iýmitlendiriş tertibi, iýmitlendiriji bir gezek iýmitlenenden soň, konweýer konweýeriň materialyny garyşyk kamerasyna gowşurmagy gijikdirmeli;
6. Iýmitlendiriji infragyzyl örtük bilen enjamlaşdyrylandyr we forklift ýüklemek awtomatiki re modeim iýmitlenende gözenegiň çyzygyna degýär we ýükleýji ýüklenenden soň çykanda tutuş setir awtomatiki işlemegini dowam etdirýär.
7. Batlama başynda kommutasiýa çykyşyny we batareýanyň ahyrynda kommutasiýa çykyşyny üpjün edýär
8. Haçan-da iýmitlendiriji belli bir agramdan pes bolsa, tutuş setir awtomatiki usulda iýmitlenmegi we duýduryş çyrasy arkaly duýduryşlary bes edýär.
9.Formula ammary 10, iýmitlendiriş maglumatlary azyndan bir aý saklanýar, elektrik togunyň kesilmegi we iýmitiň agramyny ýalňyş ýazmak.

Ulgam artykmaçlygy

1: Awtomatiki ulgam ulgamy, göwrümi kiçi, takyklygy ýokary we durnuklylygy gowy bolan ýadro hökmünde programmirläp bolýan kontrolleýjini we senagat kompýuterini kabul edýär.
2: Awtomatiki usulda ýygnamak ulgamy bir wagtyň özünde birnäçe terezini, dürli dürli materiallary ýa-da önüm çykaryşyna gözegçilik edip biler (prosese baglylykda)
3: Batlama wagtyna akyl gözegçiligi, ingredient tereziniň arasynda garaşmazlyk, batareýa sikliniň gysgalmagy, batareýanyň tizligini we çykarylyşyny gowulandyrar.
4: Awtomatiki usulda has çalt we has durnukly, hakyky wagtda dinamiki önümçilik ekrany, önümçilik prosesini, içgin işlemegi, aýdyň we awtomatiki dikeldiş funksiýasyny görkezýän iň täze ulgam platformasyny kabul edýär.
5: Awtomatiki usulda ýygnamak ulgamy güýçli hasabat funksiýasyna eýedir, dürli görnüşli maglumatlary we stol çapyny köp mukdarda ýazga alyp we saklap bilýär, her önümçilik gutarandan soň ingredient hasabatyny awtomatiki düzýär we çap edýär we senäni, wagty, hasabat belgisini we hakykylygyny üpjün edýär. her materialyň sarp edilmegi;hasabaty çykarmak kompýuterde el bilen gözleg usulyny kabul edýär we önümçilik hasabatynyň dogrulygyny we bitewiligini üpjün etmek üçin belli bir möhletde okalýan kompýuteriň içinde saklanýar.
6: pleönekeý iş, ulgam el bilen, ýarym awtomat, doly awtomatiki üç önümçilik reesimine eýe.
7: Güýçli maglumatlary gaýtadan işlemek ukyby, çalt we durnukly nusga alma derejesi, batlama prosesi partlama prosesiniň talaplaryny doly kanagatlandyryp biler.
8: Awtomatiki usulda ulgam ulgamy ulanyja görä düzülip bilner.
9: oňat ygtybarlylyk, awtomatiki usulda batareýa ulgamynyň iki dolandyryş shemasy bar (duýgur ekran we senagat kompýuter programmasy) Daşary ýurt görnüşleriniň birinde kemçilik bar bolsa, beýlekisi önümçilige täsir etmezden derrew işe girýär we awtomatiki usulda batareýa ulgamy ýok edip biler önümçilik şowsuzlygy ýüze çykanda önümçilik gaçmak hadysasy.
10: Awtomatiki usulda önümçilik ulgamy önümçilik prosesini hakyky wagtda görkezýär we tekstde operatoryň işlemegi üçin amatly bolan önümçilik prosesi görkezilýär.
11: Awtomatiki usulda ulgam ulgamy tekst faýly önümçilik hasabatlaryny, resept hasabatlaryny we ş.m. görkezýär (ulanyjy tarapyndan saýlanan birnäçe çap edilen mazmun bar) döwük derejesini iň pes derejä çenli peseldip biljek güýçli duýduryş funksiýasy
12: Awtomatiki usulda batareýa ulgamynyň birmeňzeşligi, çykaryş tizligini gözegçilikde saklamak üçin ýygylyk öwrüjisinden peýdalanyp, her jemleýji çykaryş wagty, her bir agregatyň şol bir wagtyň özünde çykarylmagy we batareýanyň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin.
13: Awtomatiki usulda onlaýn ulgam awtomatiki gözegçilik programma üpjünçiligi: adamlar bilen önümçilik liniýasynyň arasyndaky passiwden işjeňlige, adaty bolmadyk ýagdaýlar ýüze çykansoň, kompýuter ulgamy derrew degişli işgärlere duýduryş ibermek üçin başlangyç edýär, başlangyç ediň ýatlatma funksiýasyny, real wagt onlaýn monitoryň üsti bilen önümçiligiň möhüm maglumatlaryna islän wagtyňyz gözegçilik ediň

jikme-jiklikleri

Gaplaýyş materiallarynyň işleýşi

Mysal üçin, awtomatiki usulda 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # belgili 5 sany guşak göwrümli batareýa setirinden durýar, şolardan 1 # ~ 4 # topar, 1 # esasy material masştab, galan üçüsi bolsa kömekçi material terezidir.Alyjylary goşmagyň zerurlygy ýok bolanda, 5 # elektron şkalasy esasy materialy bermek üçin ýeke işleýär.Ulgamyň iki wezipesi bar: hemişelik akym we gatnaşygy dolandyrmak.Yzygiderli akymy dolandyrmak üçin, kemeriň elektron şkalasy bellenen akym talaplaryna laýyk kemerdäki materialyň mukdaryna görä kemeriň tizligini awtomatiki düzýär.Esasy masştabyň (1 #) ulgamynyň akymy seljerilýär we proses akymy 1-nji suratda görkezilýär.
Awtomatiki enjamlaşdyryş ulgamy işledilenden soň, kemer hereketlendirijisi aýlanyp başlaýar we mikroprosessor hereketiň hereketine görä hereketlendirijiniň tizligini dolandyrýar.Çeňňekdäki material boş ýere düşýär we kemer bilen agram meýdanyna äkidilýär, bu ýerdäki kemerdäki material elektron guşak şkalasy bilen ölçelýär.Cellük öýjügi, güýjüň ululygyna baglylykda naprýa .eniýe signalyny çykarýar, bu materialyň agramyna proporsional ölçeg derejesini çykarmak üçin geçiriji tarapyndan güýçlendirilýär.Signal kabul ediji kompýuteriň interfeýsine iberilýär, nusga alynýar we ýol signalyna öwrülýär we häzirki akym gymmaty kabul ediji kompýuterde görkezilýär.Şol bir wagtyň özünde, bu akym signaly, kabul ediji kompýuter tarapyndan görkezilen dürli maddalar bilen deňeşdirilende, PLC interfeýsine iberilýär we soňra düzediş amaly ýerine ýetirilýär we gözegçilik bahasy ýygylyk öwrüjisine çykyş bahasyny üýtgetmek üçin iberilýär. ýygylyk öwrüjisi, şeýlelik bilen hereketlendiriji motoryň tizligini üýtgedýär.Dozany awtomatiki usulda tamamlamak üçin bellenen baha deň bolar ýaly sazlaň.

Parametr sazlamasy

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri
Toplama mümkinçiliklerini dizaýn ediň 0 ~ 120t / sag
Aloneeke-täk agram takyklygy 1/1000
Toplama ulgamynyň takyklygy 2/1000
Gabat gelýän düzediş takyklygy 1/1000
Maddy bölejikleriň ululygy ≤100mm (Iň ýokary diagonaly uzynlyk)
Materialyň çyglylygy ≤10%
Ulgam dolandyryş tertibi merkezleşdirilen, ýerinde gözegçilik
Daşky gurşawyň temperaturasyny ulanyň -10 ℃ ~ + 45 ℃
Otnositel çyglylygy ulanyň ≤90% RH
Ulgam setiniň naprýa .eniýesi 380V ± 10% 220V ± 10%; 50Hz
Elektrik kuwwaty ≤200kw
Ulgam işleýiş tertibi Üznüksiz

Bazar talaplary

bukjasy

Goşundylar senagat kärhanalarynyň önümçilik prosesinde örän möhüm prosesdir, önümçilik prosesiniň hili, netijeliligi we durnuklylygy tutuş önümçilik önümçiliginde we önümiň hilinde möhüm rol oýnaýar, yza galan ingredient ulgamy diňe bir netijesiz we ingredientleriň nädogry, el bilen işlemegi we önümiň hiliniň durnuklylygyna we mundan beýläk-de gowulaşmagyna çynlakaý täsir edýän we adam faktorlarynyň ornaşdyrylmagy we uly iş güýji, zähmet goragynyň ýoklugy, daşky gurşawy goramak standart we beýleki kemçiliklere laýyk gelmeýär , El bilen ýasalan ingredientler, uly göwrümli senagat önümçiliginde senagat formulalarynyň durmuşa geçirilmegini kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýokary takyklyk we akylly batlama ulgamlary senagat kärhanalary üçin möhüm ähmiýete eýe.

Hytaýyň çalt ösýän “global önümçilik zawodynyň” we birneme yza galan senagat akylly batlaýyş ulgamy pudagynyň möhüm roly uly gapma-garşylygy we bazar mümkinçiliklerini emele getirdi, içerki akylly batlama ulgamy bazaryny dünýä bäsdeşlik bazaryna öwürdi, şeýle hem içerki maýa akymlaryny özüne çekdi. Senagat akylly ingredientler pudagyna maýa goýumlaryny artdyrdy we içerki bazary işjeň açdy.

Akylly partlama gözegçilik tehnologiýasy, elektrik dolandyryş tehnologiýasy, ölçeg tehnologiýasy, duýgur tehnologiýasy, kompýuter programma üpjünçiligi tehnologiýasy, mehaniki tehnologiýa, materiallar we himiýa tehnologiýasy we beýleki köp ugurly, köp taraply hünär tehnologiýasy, akylly batlama gözegçilik tehnologiýasy ýaly giňden ulanylýar. senagat önümçilik kärhanalary çig mal, kömekçi materiallary ölçemek, daşamak, saklamak we iýmitlendirmek we baglanyşygyň beýleki taraplary.

Arza kazyýetleri

bukjasy
bukjasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň