1t-10t simsiz sanly elektron kran şkalasy

Gysga düşündiriş:

Simsiz sanly kran şkalasy
Haryt modeli: OCS1t ~ 10t
Aralygy: 1t ~ 10t
Ekrany bilen simsiz uzakdan dolandyrmak
Çap petekleri bilen gözegçilik
Takyk takyklyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Kran tereziniň beýany

Newhli täze “Kran” şkalasy - ähli agyr götermek zerurlyklaryňyz üçin iň ýokary derejeli agram çözgüdi.Önümçiligiň öňdebaryjy takyklygy, çydamlylygy we ulanylyş aňsatlygy bilen bu önüm, köp sanly önümçilik goşundylary üçin ajaýyp.

Geliň, bu ýokary hilli Kran şkalasynyň aýratynlyklaryna we peýdalaryna has içgin seredeliň.

Ilki bilen, “Kran” şkalasy ajaýyp takyklyga eýe.Takyklygy 0,02% bolan 50 tonna çenli kuwwat diapazonyny hödürleýär.Bu takyklyk derejesi, çaklama ölçegleriňizi ýa-da ýalňyşlyklary ýok edip, agram ölçegleriňiziň elmydama takyk bolmagyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, bu “Crane” şkalasy dowam eder.Agyr ulanylyşyň berkligine garşy durmak üçin ýokary güýçli materiallar bilen gurlup, iň agyr şertlerde-de ajaýyp işlemek üçin niýetlenendir.

Bu “Crane” şkalasynyň ýene bir esasy peýdasy, ulanylyş aňsatlygydyr.Uly, okalýan aňsat displeý we içgin dolandyryşlar bilen gelýär, agramy enjamlary bilen ozal tejribesi bolmadyklar üçinem işlemegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem zarýad berilýän batareýany we zarýad berijini öz içine alýar, şonuň üçin ony uzak wagtlap hiç hili päsgelçiliksiz ulanyp bilersiňiz.

Bu “Crane” şkalasynyň ýene bir möhüm aýratynlygy onuň köp taraplylygydyr.Ucksük awtoulaglary, senagat tehnikasy we beýleki agyr zatlar ýaly uly zatlary ölçemek ýaly köp sanly programma üçin ulanylyp bilner.Bu ony önümçilik, transport we logistika ýaly pudaklarda ulanmak üçin gymmatly gural edýär.

“Crane” şkalasyndan has köp peýdalanmagyňyzy üpjün etmek üçin, giňişleýin kepillik we köp sanly goşmaça esbaplar, şol sanda zynjyrlar, çeňňekler, howpsuzlyk berkitmeleri we uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilýär.Bu goşmaça goşmaçalar we özleşdirme opsiýalary önümi aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyrmaga we işiňiziň zerurlyklaryna laýyk gelmegine kömek edýär.

Netijede, “Crane” şkalasy howpsuzlygy göz öňünde tutup düzüldi.Ol aşa ýük we pes batareýa görkezijilerini, şeýle hem awariýalaryň öňüni almak we toparyňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin awtomatiki ýapmak funksiýasy we egilmä garşy mehanizm ýaly gorag aýratynlyklaryny öz içine alýar.

Kran şkalasy takyklygyň, çydamlylygyň, ulanmagyň aňsatlygynyň, köptaraplylygynyň we howpsuzlygynyň utgaşmasyny hödürleýän iň ýokary derejeli agram çözgüdi.Uly obýektlere agram salýarsyňyzmy, agyr zatlary daşaýarsyňyzmy ýa-da takyklyk we ygtybarlylyk zerur bolan başga bir pudakda işleýärsiňizmi, bu “Crane” şkalasy iş üçin iň oňat guraldyr.

Aýratynlyklary

1. Bulaşyk akylly çip, çalt we takyk okamak.
2. Ösen önümçilik tehnologiýasy, hili has durnukly.
3. Ajaýyp we dinamiki dizaýn, ajaýyp we ajaýyp görnüş.
4. Asyl agramy dikeltmek ulgamy, agramy gaýtadan kalibrlemek zerurlygyny aradan aýyrýar.

Ulgam aýratynlyklary

1. Ultra pes energiýa sarp ediş dizaýny, tok tagtasynyň güýji has az.
2. Simsiz uzakdan dolandyrmak bilen enjamlaşdyrylan, işlemek aňsat.
3. Ajaýyp akylly zarýad beriş gorag funksiýasy, batareýanyň ömri has güýçli we çydamly bolar ýaly, aşa köp zarýad bermek hadysasynyň hemme taraplaýyn öňüni alyň.
4. Awtomatiki tygşytlamak we energiýa tygşytlamak tertibi, has köp güýji tygşytlaň (sazlamaly).
5. Boot we ýapylanda awtomatiki naprýa displayeniýe ekrany
6. Gowy dinamiki agram öndürijiligi, agyr zatlar tarapyndan sarsdyrylmaly däldir we agram netijelerine täsir etmeli däldir.
7. Toplamak, awtomatiki ýygnamak, gabmak, uzak aralykdan gabmak, bahany saklamak, görkezijiniň bahasyny saýlamak, agramsyz düzediş funksiýasy.
8. Awtomatiki ýapmak funksiýasy, ýapmagy ýatdan çykarmak bilen ýüze çykýan batareýany ýitirmek.
9. Batlatma kuwwaty 15% -den az bolanda ýatlatma ekrany, pes woltly duýduryş, duýduryş.
10. Çeňňegiň we aýlawyň üstü tekiz we owadan hrom / sink bilen bejerilýär.

Sahypanyň görnüşiniň kran şkalasy

önüm
önüm
önüm

Spesifikasiýa

Takyklyk derejesi Halkara III derejeli masştab standartyna laýyk geliň
Batareýa iş wagtynda bir gezek zarýadlanýar Takmynan 60 sagat
Ölçegli beden üznüksiz iş wagty bir gezek gyzýar 40 sagat
Howpsuzlyk artykmaçlygy 150% FS
Destok etmek 300% FS
Daşky gurşawyň temperaturasy -10 ~ 50 ℃
Daşky gurşaw çyglylygy <90% RH
Aýratynlyklary görkeziň 5 sanly 30mm (1,2 ") LED ýokary ýagtylyk ekrany
Oturylyş wagty <5.0S
Uzakdan dolandyryş aralygy 10-15M
Zarýad berijiniň aýratynlyklary 8V / 1A

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň