1T-5T sanly elektron agramly poluň şkalasy

Gysga düşündiriş:

Pes derejeli sanly platforma poluň agramy terezisi agyr iş bilen meşgullanmak üçin güýçli ykjam gurluşy kabul edýär. Görkeziji displeý bilen ýokary takyklyk ölçeg datçigi. Typehli görnüşli spesifikasiýa ululyklary ýasamak üçin düzülip bilner. Ildeňil ýa-da barlaýjy plastinka üst platformalary hem bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gat tereziniň beýany

Floorokary hilli agram terezilerimiziň iň täze goşmaçasy, pol terezisi.Bu innowasiýa we ygtybarly masştab, islendik agram zerurlygy üçin takyk we yzygiderli ölçegleri üpjün etmek üçin döredildi.Uly, agyr zatlary ýa-da takyklygy talap edýän kiçi zatlary agramlaýarsyňyzmy, pol ölçegi köp sanly programma üçin iň oňat saýlawdyr.

Uly, aňsat okalýan LCD displeý bilen, poluň ölçegi iki kilogramda we funtda anyk we takyk ölçegleri üpjün edýär.Masştab berk we çydamly polat çarçuwasy bilen gurlup, onuň dowamly gurulmagyny üpjün edýär.Tereziniň aşagyndaky süýşmeýän rezin aýaklar durnuklylygy üpjün edýär we süýşmeginiň öňüni alýar, hatda iň agyr zatlary hem ölçemäge ygtybarly edýär.

Gat terezini ulanmak aňsat we düwmä ýönekeý degmek bilen işleýär.Masştabda awtomatiki nol yzarlamasy bar, bu her gezek ulanylandan soň awtomatiki nola öwrüler we her gezek takyk we ygtybarly netijeleri üpjün eder.Terez, şeýle hem masştab ulanylmaýan wagty tygşytlamaga kömek edýän awtomatiki öçürmek funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Gat tereziniň köp peýdalaryndan biri hem köp taraplylygydyr.Bu masştab kiçi paketlerden başlap, uly paletlere çenli hemme zady ölçemäge ukyply, bu ähli ululykdaky kärhanalar üçin ajaýyp saýlawdyr.Tereziniň agramy 10 000 funt (4500 kilograma) çenli bolup, hatda iň agyr ýükleri hem çözmäge mümkinçilik berýär.Uly agram platformasy (käbir wariantlarda) takyk we yzygiderli ölçegleri üpjün etmek bilen bir hatarda ähli ululykdaky paketleri ýerleşdirip biler.

Gat terezisi, şeýle hem, şemaldan peýdalanýan köp sanly aýratynlyk bilen ulanyjy üçin ajaýyp.Masştabda, konteýneriň agramy barada aladalanman, birbada birnäçe zady agramlamagy aňsatlaşdyrýan, ulanylýan aňsat tare funksiýasy bar.Masştab her gezek takyk ölçegleri üpjün edip, aňsatlyk bilen kalibrlenip bilner.

Gat terezisi ygtybarly we ulanmaga aňsat agram ölçegini gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawdyr.Qualityokary hilli gurluşy, ulanyjy üçin amatly dizaýny we köp sanly aýratynlygy bilen bu masştab garaşyşlaryňyzdan has ýokarydyr.Onda näme üçin garaşmaly?Şu gün pol terezisine maýa goýuň we ýakyn ýyllarda onuň peýdalaryndan lezzet alyp başlaň.

Aýratynlyk

Pol şkalasy ýokary güýçli göwrümli guýup, U-şöhleli kebşirlenen gurluşy goşýar.
Uglerod polat agramy bedeni çörek bişirmek ýa-da pürküji galyplaýyş işini kabul edýär, poslamaýan polatdan agram salýan beden amaly we owadan bolan stol çyzgysyny kabul edýär.
Düzülip bilinýän hereketli aýaklar, ýeriň tekizligi standartlara laýyk gelmedik ýagdaýynda aýaklary masştab göwrümini tekizlemek üçin ulanylýar.
Dört sany ýokary takyklykly kantilýwer şöhle datçikleri we akylly agram gurallary bilen enjamlaşdyrylan agram ulgamy ýokary takyklyk, çalt agramlamak, durnukly we ygtybarly iş we ýönekeý tehniki hyzmat aýratynlyklaryna eýedir.

Funksiýa Giriş

1. Sensorlaryň ýokary takyklyk seriýasyny ulanmak, uzak ömri, howpsuzlygy 200%

2. Yaohua A12 agramly displeýli standart, zerurlyklara görä, 6V / 4mA gurlan abatlaýyş batareýasy, goşa maksatly zarýad bermek / dakmak, 100 sagatlap bir gezek zarýad bermek, batareýanyň ömri beýleki displeýler bilen hem gabat gelip biler. ;

3. 6 sanly uly subtitr LCD gyzyl sanly turba ekrany, düşnükli okamak

4. Takyklygy üpjün etmek üçin bir nokady düzetmek we üç nokatly düzediş funksiýasy bar

5. Nol nokady we programma üpjünçiligini süzmek funksiýasyny awtomatiki sazlamak bilen, agram reaksiýasynyň tizligini ulanyş gurşawyna görä sazlap bolýar.

6. Masştab üstü güýçli we çydamly güýçli gurluş nagyş polat we U şekilli polat skeletine esaslanýar

7. Düzülip bilinýän aýaklaryň 4 topary bilen bir gatly standart gurluş;Çukur agramy köprüleri üçin amatly iki gatly gurluşyk, aňsat gurnamak üçin 4 sany jam şekilli indenter komponentleri bar.

8. 4 datçigi birikdirmek üçin suw geçirmeýän birikme gutusyny ulanyň.

9. Agram maglumatlaryny okamak we beýleki funksiýalary başlamak üçin agram gözegçiligi ekrany bilen aňsatlyk bilen baglanyşyp bolýar

Bukjalar

Gap

Arza

Pleönekeý we ýeňil, işlemek aňsat, ammarlarda, ussahanalarda, bazarlarda, logistika we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar, palet agramy we trolleý agramy üçin amatly.

Spesifikasiýa

Model Iň ýokary agramy Bölüm Hasaplar Platformanyň ululygy (m) Takyklyk derejesi
SCS-1 1t 0,5 kg 2000n 1 × 1 OIML Ⅲ
SCS-2 2t 1kg 2000n 1.2 × 1.2 OIML Ⅲ
SCS-3 3t 1kg 3000n 1.5 × 1.5 OIML Ⅲ
SCS-5 5t 2kg 2500n 1.5 × 2 OIML Ⅲ
SCS-10 10t 5kg 2000n 2 × 3 OIML Ⅲ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň