Pilotsyz awtomatiki ýük awtoulag ulgamy

Gysga düşündiriş:

Pilotsyz awtomatiki ýük awtoulag agramy ulgamy, agram agramy ýa-da ýük awtoulag şkalasy diýlip hem atlandyrylýar, adam operatory zerurlygy bolmazdan ýük awtoulaglaryny we ýüklerini awtomatiki ölçemek ulgamy.

Adatça ýere ýerleşdirilen datçiklerden ýa-da ýük öýjüklerinden, displeý ýa-da dolandyryş bölüminden we ölçegleri dolandyrmak we ýazga almak üçin programma üpjünçiliginden durýar.

Truckük awtoulag agramy platformasyna sürlende, datçikler ýa-da ýük öýjükleri onuň agramyny kesgitleýär we maglumatlary ekrana ýa-da dolandyryş bölümine iberýär.Soňra programma üpjünçiligi maglumatlary gaýtadan işleýär we ýüküň agramyny goşmak bilen ýük awtoulagynyň agramyny ölçemegi üpjün edýär.

Pilotsyz awtomatiki ýük awtoulag ulgamlary, agram çäklendirmeleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek we ýollara we köprülere zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin täjirçilik awtoulaglarynyň agramyna gözegçilik etmek üçin köplenç ulanylýar.Şeýle hem däne, kömür ýa-da çagyl ýaly köp sanly materiallaryň inwentar derejesine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.

Umuman alanyňda, pilotsyz awtomatiki ýük awtoulag ulgamlary, adamlaryň gatyşmagyny talap etmezden, ýük awtoulaglarynyň we ýükleriniň agramyny ölçemegiň çalt, täsirli we takyk usulyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gözegçilik edilmedik agram ulgamynyň beýany

Döwrebap gözegçiliksiz tanatmakagramagram amallaryňyzy tertipleşdirmek we adam gatyşmagynyň zerurlygyny azaltmak üçin döredilen ulgam.Onuň özeniagramulgam önümleriňizi we önümleriňizi aňsatlyk bilen ölçemäge mümkinçilik berýän ösen tehnologiki çözgütdir.

Gözegçilik edilmedikagramulgam palet agramyny we ýük awtoulagynyň agramyny goşmak bilen köp sanly önümçilik agramyna laýyk gelýär.Dürli senagat sazlamalarynda gurnalyp, takyk, çalt we ýokary ygtybarly agram çözgüdi bilen üpjün edip boljak köpugurly gural.

Ulgamymyzy ulanmak diýseň aňsat bolar ýaly döredildi we amallaryňyzyň ýerine has netijeli we öndürijilikli boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Awtomatlaşdyrylan tebigaty, operatoryň gatyşmagynyň zerurlygy bolmazdan, maglumatlary hakyky wagtda geçirip, agram salmak prosesini özbaşdak dolandyryp biljekdigini aňladýar.

Gözegçilik edilmedikagramulgam ýokary özbaşdak çözgüt bolup, adam gözegçiliginiň zerurlygy bolmazdan takyk ölçeglere bil baglap boljakdygyny aňladýar.Harytlaryňyzy we önümleriňizi takyk we çalt ölçemegiň ygtybarly, çalt we akylsyz usuly, amallaryňyzy tertipleşdirmek üçin ajaýyp gural bolýar.

Gözegçiligimiziň esasy aýratynlyklaryndan biriagramulgam, bar bolan ulgamlaryňyza aňsatlyk bilen birleşdirilip, üznüksiz iş akymyny üpjün edip biler.Ulgam dürli enjamlara we programma üpjünçiligine aňsat birikmegi hödürleýär, bu bolsa amallaryňyza goşulmagy kynlaşdyrýar.

Mundan başga-da, biziňagramulgam, amallaryňyzy yzarlamaga kömek etjek real wagt maglumatlary wizuallaşdyryş gurallaryny ulanyp, ýerleşýän ýeriňizden agram salmagyň gidişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän iň häzirki zaman programma üpjünçiligini görkezýär.

Gözegçilik edilmedikagramulgam agram salmak prosesini optimizirlemek, ýalňyşlar töwekgelçiligini azaltmak we has çalt geçmäge mümkinçilik bermek üçin döredildi.Bu ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen, işiňiziň ösmegi üçin zerur maglumatlary berýän, agram amallaryňyzyň takyk we netijelidigine göz ýetirip bilersiňiz.

Oseredilmedikagramulgam ygtybarly, täsirli we ýokary takyk ölçeg çözgüdi bolup, ony ulanmak aňsat we işiňize bökdençsiz birleşdirilip bilner.Agram amallaryňyzy tertipleşdirmäge we işiňiziň maksatlaryna ýetmäge kömek edýän iň oňat gural.Onda näme üçin şu gün bu innowasiýa ulgamyna maýa goýup, ösen agram tehnologiýamyzyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp başlamaly dälsiňiz?

Aýratynlyklary

Gözegçilik edilmeýän awtomatiki ýük awtoulag agramy ulgamy, elektron agram ölçeginden, infragyzyl kesgitleýiş ýüklemekden, ulagy kesgitlemek ulgamyndan, wideo gözegçilik ulgamyndan, päsgelçiliklerden, kameralardan we svetoforlardan ybarat.Ucksük awtoulaglaryna agram salmak döwründe işgärler tarapyndan gözegçilik edilmeli däl we agramy maglumatlary ýygnamak, maglumatlary geçirmek, çap etmek, saklamak we ş.m. amala aşyrýar, bu diňe bir iş netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem aldawyň hem öňüni alýar.Hakykatdanam gözegçilik edilmeýän, diňe däne býurolary, polat, kömür känleri, himiki maddalar, zibilhanalar, ýylylyk elektrik stansiýalary we beýleki pudaklar üçin amatly.

Gözegçiliksiz agram ulgamynyň iş akymlary
1. Sürüji tarapyndan agramlanan tutuş ulgam gözegçiliksiz ýa-da öz-özüne hyzmat edip biler
2. Bir agram agramy, gözegçilik edilmedik ölçeg usullarynyň iki görnüşini goldap biler: bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn
3. Gözegçilik edilmedik agram ulgamy ulagyň ýerüsti rulon ulgamyna girendigini, awtomatiki bökmek tormozyny we svetoforyň hemişe gök öwüsýänini anyklanda
4. Awtoulagdaky ýagdaýy duýmak üçin agram köprüsiniň öňünde we yzynda bir jübüt infragyzyl şöhleli fotoelektrik wyklýuçatel oturdylýar
5. Ulagda agram salmak, ulag agramlanmasa, infragyzyl şöhle şöhle ýapylýar we diafragma induksiýasyna ses berilmeýär.
6. Ulag saklanýar we agramy awtomatiki usulda tygşytlaýar we sürüji kartoçkany süpürmek ulgamy arkaly awtoulagyň esasy maglumatlaryna awtomatiki girýär.
7. Agram salýan wagtyňyzda awtoulagyň öň we yzky we belgili belgisi ýaly suratlary alyň
8. Agram salmagyň sesi we LED ekrany sürüjini tutuş prosese ugrukdyrýar
9. Awtoulag agramy ýol derwezesini açýar, ulag agram köprüsini açýar, ses we LED ekrany ulagyň indiki iş baglanyşygyna girmegine itergi berýär, ulagyň agramy çekilenden soň, tormoz çybykda gaçýar we svetofor ýaşyl öwüsýär .

Spesifikasiýa

Uckük awtoulag tereziniň spesifikasiýa sahypasy
Model Potensial Platformanyň ululygy Bölüm Bölüm Öýjük Agramy (T) 20FCL
SCS-60 60t-100t 3x7m 20kg 2 6 ± 3.5 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x8m 20kg 2 6 ± 4.0 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x9m 20kg 2 6 ± 4.5 1 toplum
SCS-60 60t-100t 3x10m 20kg 2 6 ± 5.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x12m 20kg 3 8 ± 6.1 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x14m 20kg 3 8 ± 7.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x15m 20kg 3 8 ± 7.2 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x16m 20kg 3 8 ± 8.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x18m 20kg 4 10 ± 9.1 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x16m 50kg 4 10 ± 8.3 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x18m 50kg 4 10 ± 9.3 1 toplum

artykmaçlyklary

Agram agramy gözegçilik edilmeýän ulgamyň artykmaçlyklary
1. Maglumat paýlaşmak, ylmy we akylly
2. El bilen işlemegi aýyryň we aldawyň öňüni alyň
3. Wagt we çykdajylary tygşytlaň, agram wagtyny gysgaldyň, hemmesi kompýuter ulgamy tarapyndan dolandyrylýar

Gözegçiliksiz agram ulgamy şekil belgisi belgisini tanamak we wideo gözegçilik kiçi ulgamy
1. Galplyklaryň öňüni almak üçin gözegçilik ulgamyny dörediň
2. Her kameranyň gözegçilik signaly wideo paýlaýjynyň üsti bilen kompýutere we DVR-e aýratyn birikdirildi
3. Wideo düşürmek funksiýasy, ýygnanan suratlary maglumat süzgüçine görä bir seredişde görüp bolýar

Pilotsyz agram agramy ulgamymyzyň artykmaçlyklary

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri

1.Bu belginiň belgisini tanamak maşynyna gözegçilik, detektor dolandyryşy, ultrases sesli radar, mikrotolkun radary, svetofor, päsgelçilikler, kartoçkalar, ele almak, uzakdan dolandyrmak, ses, LED ekrany bir gözegçilik hökmünde birleşdirýär.Dürli enjamlaryň we simleriň kynçylyklaryny azaldar.Networkeke-täk tor kabeli bilen ähli meseleleri çözmek üçin degişli integral enjam programma üpjünçiliginden dolandyrylyp bilner. Bu täzelenme ulgamyny ulanmak arkaly gurmak we goldamak has aňsat.

2. Täze ultrases ses çykaryjymyz, ulagyň gyrasyna basmazlygy üçin ulagyň tekeriniň gutarandygyny barlamak üçin iň soňky lidar ulanýar, eger göwrümli göwrümden daşarda ulag tekerleri bar bolsa, ony ölçäp bolmaz.Kart ýeri aldawçylyga garşy, ulagyň doly agramlanmazlygy ýa-da masştabdan soňky yzky awtoulag sebäpli agramyň azalmagynyň öňüni almak üçin amala aşyrylyp bilner.

jikme-jiklikleri

Müşderilere ýüz tutmak

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň