Mukdar gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

■ endokary we dürli gaplama görnüşleri

■ Köp dilli islege bagly, düşünmek aňsat

Ank Boş, sumka ýasamak, möhürlemek we kodlaşdyrmak sinhronlaşmagy.

Serv Serw filmini takyk ýerleşdirmek ulgamy.

■ On programma saklanyp bilner, çalyşmak aňsat.

■ Durnukly we ygtybarly PLC programma ulgamy.

Various Dürli filmler üçin amatly dik we gorizontal möhürleme temperaturasy dolandyrylýar.

■ 14 kelleli elektron kombinasiýa ölçeg ulgamy, servo motor iýmitlenmäni dolandyrýar.

Soft Ösen ýumşak we gaty kombinasiýa ulgamy, iýmitlenmegi we saklamagy akylly kesgitlemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Mukdar gaplaýyş maşynynyň beýany

Sanly gaplama maşyny, ähli gaplama zerurlyklaryňyzyň iň esasy çözgüdi.Döwrebap enjam, takyk ölçegleri we gaplama amallarynda iň amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin niýetlenendir.Ösen tehnologiýasy bilen, mukdar gaplaýyş maşyny däne, poroşok we suwuklyk ýaly köp sanly önümi takyk doldurmaga we ölçemäge ukyply, her paketde yzygiderli hil üpjün edýär.

Mukdar gaplaýyş maşynynda aňsat işlemäge we hyzmat etmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly interfeýs bar.Çydamly poslamaýan polat korpus bilen enjamlaşdyrylan bu berk maşyn, dowamly we hatda iň işli önümçilik liniýalarynyň hem talaplaryna çydap bilýär.Iýmit önümlerini, derman önümlerini ýa-da başga önüm önümlerini gaplaýarsyňyzmy, mukdar gaplaýyş maşyny siziň işiňiz üçin iň amatly saýlawdyr.

Mukdar gaplaýyş maşynynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ýokary öndürijilik ukybydyr.Bu enjam minutda 60 paket öndürip biler we uly göwrümli önümçilik üçin amatly bolar.Onuň sazlanyp bilinýän tizligi we takyklygy her gezek ajaýyp agramy gazanmagy we göwrümi doldurmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, enjam, önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyryp, birmeňzeşligi we takyklygy üpjün edýän awtomatiki sero doldurma ulgamy bilen üpjün edilendir.

Mukdar gaplaýyş maşyny uýgunlaşdyrylan we dürli gaplama ululyklaryny we şekillerini ýerleşdirip biler.Onuň çeýe dizaýny, dürli paket görnüşleriniň arasynda çalt üýtgemäge mümkinçilik berýär, zerur däl iş wagty bolmazdan önümleriň arasynda geçmegi aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, enjamda sazlamalary sazlamagy we iň oňat netijeleri gazanmagy aňsatlaşdyrýan ýönekeý, gural az sazlaýyş mehanizmi bar.

Energiýany tygşytlaýan dizaýny bilen mukdar gaplaýyş enjamy önümçilik çykdajylaryny azaltmaga kömek edip biler.Enjam adaty gaplaýyş maşynlaryndan has az energiýa sarp edýär, netijede elektrik togy has pes bolýar we has ýaşyl işleýär.Pes hyzmat ediş talaplary we çydamly gurluşy, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär, bu bolsa aşaky gatlagyny gowulaşdyrmak isleýän islendik iş üçin akylly maýa goýumyna öwrülýär.

Mukdar gaplaýyş maşyny, ähli gaplama zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly, köptaraply we täsirli çözgütdir.Ösen tehnologiýasy, ýokary öndürijilik ukyby we yzygiderli öndürijiligi bilen bu enjam önümçiligiň netijeliligini we girdejiligini ep-esli ýokarlandyrar.Onda näme üçin garaşmaly?Bu innowasiýa enjamy we işiňize nähili peýdaly bolup biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Maşyn jikme-jiklikleri

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (1)

Tehniki parametr

Harytlar

Spesifikasiýa

Harytlar Surat

Filmiň galyňlygy

Galyňlygy 0.03-0.1mm

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (2)

720G gaplaýyş enjamy Host

Filmiň ini

Maksimum 720mm

Bagyň uzynlygy

50-500mm (L)

Torbanyň ini

50-350mm (W)

Howa basyşy

0.65mpa

Filmiň diametri

Maks.350mm

Gaplamak tizligi

Sargyt etmek üçin ýasaldy

Elektrik üpjünçiligi

380V, 50 / 60HZ, 2.8Kw

Maşynyň ölçegi

1500 (L) * 1350 (W) * 1980 (H) mm

Agram

450Kg

Hopper

5L

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (3)

BS-14-5L kombinasiýa terezisi

Gaplanan agram

1-5000g

Gaplamak takyklygy

<100g ± 2%; 100-5000g ± 1%

Elektrik üpjünçiligi

380V 50 / 60HZ

Ölçegi

1250mm * 100mm * 1400mm

Material

304 poslamaýan

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (4)

304 poslamaýan polat platformasy

Ölçeg

2000 * 2000 * 700

Tehniki parametr

Harytlar

Spesifikasiýa

Harytlar Surat

Ulag tizligi

0-17m / min

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (5)

Uly egirme burç göteriji maşyn

Kuwwat

2.2 KW

Uly hopper

200L

Kiçijik hopper

2L

Elektrik üpjünçiligi

380V 50 / 60HZ

Material

304 poslamaýan

Ölçeg

3000 (L) * 650 (W) * 3750 (H) mm

Konweýer materialy

304 poslamaýan

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (6) 

Naprýa .eniýe

220V 50HZ

Kuwwat

2.2 KW

Ulag tizligi

0-17m / min

Ulag tizligi

30m / min

BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (7) 

Taýýar daşaýan maşyn

Konweýer materialy

Iýmit derejesi (PP)

Naprýa .eniýe

220V, 50HZ

Kuwwat

200W

Ölçegi

1600mm (L) * 520mm (W) * 1000mm (H)

Leumşak maslahatlar:

Gaplaýyş maşyny ýa-da önümçilik liniýasy öňki sumka bilen enjamlaşdyrylan.Dürli önüm gaplaýyş giňligi bolan sumkalar öňki goşmaça sumkany ulanmalydyr.Diňe önüm gaplaýyş haltasynyň uzynlygy üýtgese, öňki sumkany satyn almaga zerurlyk ýok.Gaplaýyş maşynyna salyň Ine.

(Gap ýasaýjylaryň goşmaça toplumy, zerur bolsa 3800 ýuana)

 BS-720G mukdar gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary (8)

Plastiki halta şekilli maşyn

Sazlama sanawy

Seq

Garnituralar

Marka

/ Urt / Sebit

1

Duýgur ekrana degiň

Siemens

Germaniýa

2

PLC

Siemens

Germaniýa

3

Servo motor

Siemens

Germaniýa

4

Gorizontal silindr

AirTAC

TAIWAN

5

Dik silindr

AirTAC

TAIWAN

6

Silindr kesmek

AirTAC

TAIWAN

7

Iki birlik ulgamy

AirTAC

TAIWAN

8

Silindr gowşurýan film

AirTAC

TAIWAN

9

Gaty döwlet estafetasy

GOTEK

TAIWAN

10

Aralyk döwlet estafetasy

IDEC

APaponiýa

11

Fotoelektrik göz

Awtonika

GÜNORTA KOREÝA

12

Kuwwat

Siemens

Germaniýa

13

egriji motor

SÖ TRGÜLERI

TAIWAN

14

Temperatura gözegçilik metr

AISET

ŞANGHAI

15

Giriş wyklýuçateli

GOTEK

TAIWAN

16

Kodlaşdyrma enjamy

DINGSHENG

WENZHOU

17

Elektromagnit klapan

AirTAC

TAIWAN

Ulgam maglumatlary

①14 kelleli 5.0L kombinasiýa şkalasy 1 birlik

20720 gaplaýyş maşyn 1 birlik

Volume uly göwrümli maşyn 2 birlik

④ taýýar haryt daşaýan maşyn

II.Esasy wezipeler

*Doly awtomatikimaterial götermek

*Ölçeg, sumka ýasamak we gutarmak prosesiharytlar çykyş.

*Measokary ölçeg takyklygy, ýokary netijelilik,mugt döwülen material.

III. Arza pudagy

Granulalar we bloklar ýaly dürli materiallary mukdar taýdan ölçemek we gaplamak zerur bolan pudaklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň