Wanggong ýokary takyklygy 60t-100t sanly ýük awtoulag terezisi gysga eltiş wagty

Gysga düşündiriş:

SCS seriýaly analog ýük awtoulagynyň agramy bazardaky iň meşhurdyr.Durnukly we has uzak ömri bolan U görnüşli polatdan ýasalýar.Truckük awtoulag agramynyň bölekleri aşakdaky ýaly berilýär:

Preokary takyklyk ýük öýjügi

Agram görkezijisi

Çatryk gutusy

Printer

Agramly programma üpjünçiligi

Kompýuter (Opsiýa)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Truckük awtoulagymyzyň masştaby barada birneme

Döwrebap ýük awtoulag agramy agramy bilen tanyşdyrmak!Bu ajaýyp enjam, islendik ýük awtoulagynyň we ýüküň agramyny aňsatlyk, netijelilik we takyklyk bilen ölçemek üçin döredildi.Agram agramymyz, harytlary takyk we ygtybarly ölçemek arkaly iberilişini we alyp barýan işlerini yzarlamak isleýän kärhanalar üçin ýönekeý we ygtybarly çözgüt hödürleýär.

Agramymyzyň merkezinde ýüklenen ýük awtoulagynyň agramyny goldamak üçin döredilen platforma ýerleşýär.Beton ýa-da polat ýaly çydamly materiallardan ýasalan bu, gündelik ulanylyşyň yzygiderli könelmegine we ýyrtylmagyna garşy durmak üçin guruldy.Platforma, ýük awtoulagynyň agramyny we ýüküni hakyky wagtda takyk ölçäp we ýazyp bilýän ýokary duýgur datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Weokarky takyklygy bilen agram agramymyz kärhanalaryň elmydama harytlarynyň agramy barada takyk maglumatlary alyp biljekdigini üpjün edýär.

Sanly displeý ýa-da kompýuter ulgamy agram agramymyzyň indiki möhüm bölegi.Ekranda ýük awtoulagynyň we ýüküň umumy agramyny aňsat okamak mümkinçiligini berýär.Kompýuter ulgamy ýokary derejede ösen we geljekdäki maglumat üçin agram maglumatlary ýazga alyp we saklap bilýär.Bu maglumatlar, hasaplaşyk maksatlary üçin harytlaryň agramyny kesgitlemek, harytlaryň daşalmagyny optimallaşdyrmak ýa-da hatda kadalaşdyryjy düzgünler üçin täjirçilik maksatly ulanylyp bilner.

Uckük awtoulag agramymyz kärhanalarymyz üçin birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Birinjiden, agyr ýük awtoulaglaryny agramlamak üçin zerur wagty ep-esli azaldar we harytlary ýüklemäge we düşürmäge has aňsat we has aňsat mümkinçilik berýär.Bu iş ýerinde öndürijiligiň we netijeliligiň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Mundan başga-da, agram agramymyz ýük awtoulaglarynyň aşa köp ýüklenmezligini üpjün edýär, bu heläkçilikleriň we ýük awtoulaglaryna zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Agramymyz, ulanylyş aňsatlygyna, ygtybarlylygyna we takyklygyna gönükdirilen dizaýn edildi.Wagtyň gymmatlydygyna düşünýäris we agram agramymyzy çalt, takyk we hiç hili iş kesilmezden bökdençsiz işlemek üçin düzdük.Döwrebap tehnologiýamyz, agram agramymyz bilen üpjün edilen ölçegleriň elmydama takyk, yzygiderli we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

Uckük awtoulagymyzyň agramy agramy, ýük daşamak we ulag bilen işlemek üçin bil baglaýan islendik iş üçin zerur enjamdyr.Harytlary takyk we ygtybarly ölçemek bilen, agram agramymyz karar bermek we amallary dolandyrmak üçin gymmatly gural bolup hyzmat edýär.Çydamly gurluşygy, ösen tehnologiýasy we ýokary takyklygy bilen agram agramymyz islendik işiň isleglerini kanagatlandyrjakdygyna ynanýar.

Sözümiziň ahyrynda, “Truck Weightbridge” önümimiziň agramyny takyk ölçemek arkaly netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän islendik iş üçin ajaýyp maýa goýumdyr.Ösen tehnologiýasy, ulanmagyň aňsatlygy we ygtybarlylygy bilen agram agramymyz islendik işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrjakdygyna ynanýar.Onda näme üçin garaşmaly?Häzirki wagtda iň häzirki agram agramymyza maýa goýuň we işiňizi indiki derejä çykaryň!

Tehniki parametr

Takyklyk OIML III
Iş temperaturasy -30 ° C - 70 ° C.
Material QS235 Polat
Agramy 10T-200T
Akseliň agramy 30T, 40T
Platformanyň uzynlygy: 6-40m ýa-da özleşdirilen
Bölüm 5-100kgs
Iň ýokary galyňlyk 10mm ýa-da özboluşly
Howpsuz artykmaç ýük 150%
Gurluşy U şekilli polat
Saklamak 205 agram ýazgysy saklanyp bilner

Spesifikasiýa

Uckük awtoulag tereziniň spesifikasiýa sahypasy
Model Potensial Platformanyň ululygy Bölüm Bölüm Öýjük Agramy (T) 20FCL
SCS-60 60t-100t 3x7m 20kg 2 6 ± 3.5 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x8m 20kg 2 6 ± 4.0 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x9m 20kg 2 6 ± 4.5 1 toplum
SCS-60 60t-100t 3x10m 20kg 2 6 ± 5.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x12m 20kg 3 8 ± 6.1 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x14m 20kg 3 8 ± 7.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x15m 20kg 3 8 ± 7.2 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x16m 20kg 3 8 ± 8.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x18m 20kg 4 10 ± 9.1 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x16m 50kg 4 10 ± 8.3 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x18m 50kg 4 10 ± 9.3 1 toplum

Platforma gurluşlarymyzyň artykmaçlyklary

jikme-jiklikleri

Müşderiniň sahypasynda gurnamak

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri

Sorag-jogap

1. Biziň üçin agram agramy dizaýnyny düzüp bilersiňizmi?
Hawa, CAD programma üpjünçiligi tarapyndan ähli agram ölçeg dizaýnynyň baý tejribesi bolan hünärmenler toparymyz bar. Size islegiňize görä sazlap bilmek üçin diňe göwrümli dizaýny aýtmaly ýa-da isleýän tehniki çyzgyny ibermeli.

2.Biz üçin ýük awtoulag agramlaryny hem hödürläp bilersiňizmi?
Hawa, müşderileriň dürli islegini kanagatlandyrmak üçin dürli kuwwatly we ýük awtoulag köprüleriniň dürli modellerini hödürläp bileris.

3..Näme enjamyňyzyň hili barada, hilinden alada edýäris?
Dürli görnüşli elektroniki ýük agramy köprüleriniň önümçilik tejribesinden 30 ýyldan gowrak, IOS9001: 2000 System.-a laýyklykda berk öndürýäris we dolandyrýarys. CEhli CE standartlaryna ýa-da has berk standartlaryna laýyk bolup biler.Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurtda gowy işleýär

4.Fabrikaňyza nädip baryp görýäris we prosedura nähili bolar?
FU JIAN welaýatynyň Quanzhou şäherinde ýerleşýän kompaniýamyz, iň ýakyn howa menzili JIN JIANG howa menzili, uçara münseňiz, Guanç Guangzhouou şäherinden 1 sagat, Şanhaýdan 1,5 sagat we Pekinden 2 sagat gerek bolar. Biz sizi howa menzilinden alarys demir ýol menzili ýaly. Size we toparyňyzyň islän wagtyňyz bize gelmegini hoş geldiňiz!

5.Siziň bahaňyz ýokary, arzanladyş barmy?
Elmydama ýokary bahalar bilen ýokary hilli agram köprülerini üpjün edýäris.Marketing stilimiz baha bilen deňdir, bahasy müşderilerimiz üçin kabul ederlikli we önümlerimiz üçin çydamly Her niçigem bolsa, zawodda duşuşygymyzda bahany biri-birimiz bilen gürleşip, gowy kanagatlanmak üçin elimizden gelenini ederis.

Näme üçin bizi saýlaýarsyň?---- Möhüm !!

1 / Hünär tejribesi
2 / Ygtybarly hil kepillendirilýär
3 / MUGT BAHASY, onuň hiline esaslanýar
4 / DURMUŞ IŞI GURNAMAK WE GÖRNÜŞ
5 / SATYLMAZDAN Ö ANDÜNI ALMAK ÜÇIN HYZMAT WE WAGT HYZMATY
6 / METUR TEHNIKLERI UP täzelenişi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň