Gözegçilik edilmeýän akylly ýük awtoulagynyň agramy ulgamy

Gysga düşündiriş:

Pilotsyz akylly ýük awtoulag agramy ulgamy, kärhanalara aldawçylyga garşy iş netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek täze dizaýn awtomatiki agram ulgamydyr. Hemmesini aňsat gurnamak we goldamak üçin bitewi dolandyryş ulgamynda kabul ediň. Iň täze ultrases we lidar tehnologiýasyny ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gözegçilik edilmedik agram ulgamynyň beýany.

Döwrebap gözegçiliksiz tanatmakagramagram amallaryňyzy tertipleşdirmek we adam gatyşmagynyň zerurlygyny azaltmak üçin döredilen ulgam.Onuň özeniagramulgam önümleriňizi we önümleriňizi aňsatlyk bilen ölçemäge mümkinçilik berýän ösen tehnologiki çözgütdir.

Gözegçilik edilmedikagramulgam palet agramyny we ýük awtoulagynyň agramyny goşmak bilen köp sanly önümçilik agramyna laýyk gelýär.Dürli senagat sazlamalarynda gurnalyp, takyk, çalt we ýokary ygtybarly agram çözgüdi bilen üpjün edip boljak köpugurly gural.

Ulgamymyzy ulanmak diýseň aňsat bolar ýaly döredildi we amallaryňyzyň ýerine has netijeli we öndürijilikli boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Awtomatlaşdyrylan tebigaty, operatoryň gatyşmagynyň zerurlygy bolmazdan, maglumatlary hakyky wagtda geçirip, agram salmak prosesini özbaşdak dolandyryp biljekdigini aňladýar.

Gözegçilik edilmedikagramulgam ýokary özbaşdak çözgüt bolup, adam gözegçiliginiň zerurlygy bolmazdan takyk ölçeglere bil baglap boljakdygyny aňladýar.Harytlaryňyzy we önümleriňizi takyk we çalt ölçemegiň ygtybarly, çalt we akylsyz usuly, amallaryňyzy tertipleşdirmek üçin ajaýyp gural bolýar.

Gözegçiligimiziň esasy aýratynlyklaryndan biriagramulgam, bar bolan ulgamlaryňyza aňsatlyk bilen birleşdirilip, üznüksiz iş akymyny üpjün edip biler.Ulgam dürli enjamlara we programma üpjünçiligine aňsat birikmegi hödürleýär, bu bolsa amallaryňyza goşulmagy kynlaşdyrýar.

Mundan başga-da, biziňagramulgam, amallaryňyzy yzarlamaga kömek etjek real wagt maglumatlary wizuallaşdyryş gurallaryny ulanyp, ýerleşýän ýeriňizden agram salmagyň gidişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän iň häzirki zaman programma üpjünçiligini görkezýär.

Gözegçilik edilmedikagramulgam agram salmak prosesini optimizirlemek, ýalňyşlar töwekgelçiligini azaltmak we has çalt geçmäge mümkinçilik bermek üçin döredildi.Bu ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen, işiňiziň ösmegi üçin zerur maglumatlary berýän, agram amallaryňyzyň takyk we netijelidigine göz ýetirip bilersiňiz.

Oseredilmedikagramulgam ygtybarly, täsirli we ýokary takyk ölçeg çözgüdi bolup, ony ulanmak aňsat we işiňize bökdençsiz birleşdirilip bilner.Agram amallaryňyzy tertipleşdirmäge we işiňiziň maksatlaryna ýetmäge kömek edýän iň oňat gural.Onda näme üçin şu gün bu innowasiýa ulgamyna maýa goýup, ösen agram tehnologiýamyzyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp başlamaly dälsiňiz?

Aýratynlyklary

Pilotsyz agram agramy ulgamynyň täze dizaýny, adaty el bilen işlemek agram usulyny üýtgetdi, pilotsyz, çalt, takyk we täsirli agram tertibini tamamlady we şol bir wagtyň özünde ösüşiň ösüşini gowulandyran maglumat maglumatlary we netijeli dolandyryş usullaryny paýlaşmagy tamamlady. pudagyň uly maglumatlary dolandyrmak mümkinçilikleri we com üçin köp sanly zähmet çykdajylaryny tygşytlady
Geçmişde adaty agram ölçegleri çylşyrymly we oňaýsyzdy, ýalňyşlyklary we ýalňyşlyklary ýazmak diňe bir aňsat bolman, eýsem aldaw hem döredipdi.Pilotsyz agram agramy ulgamy hakykatdanam awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny we agram agramynyň akylly ulgamyny tamamlaýar.Pilotsyz re Inimde, agram we agram sanawlarynyň awtomatiki çap edilmegi el bilen dolandyrylmazdan amala aşyrylyp bilner, bu bolsa awtoulagyň agramyny ep-esli tygşytlaýar.

Üstünlikleri

Umuman, pilotsyz agram agramy ulgamlarynyň aşakdaky ýaly birnäçe artykmaçlygy bar:
1. Pilotsyz sistema görä, işgärleriň 80% -ini azaltmagyň kärhananyň köp mukdarda zähmet çykdajylaryny tygşytlap biljekdigi aýdylýar.Şol bir wagtyň özünde, sürüjileriň we işgärleriň galp şahsy hereketleriniň öňüni alýar we kärhanalaryň artykmaç emläginiň ýitmeginiň öňüni alýar.
2. Pilotsyz agram agramy ulgamy, iş ýüzünde işlemek aňsat bolan jikme-jik ulgamdyr.Öň agramly we çylşyrymly prosessual prosesler ýönekeýleşdirildi.Diňe iki ýa-da üç adam agramly ölçemek üçin ulagy dolandyryp bilýär we netijeliligi hasam ýokarlanýar.
3. Pilotsyz agram agramy ulgamynyň aldawçylyga garşy ulgamy her dürli galp şahsy hereketlerden gaça durup we töwekgelçiligi azaldyp biler.Kärhana emläk zeper ýetmeginiň öňüni alyň
4. Agram gurallary we enjamlary, has amatly agramly gural paneli rozetkalarynyň 99% -ine laýyk bolup biler.
5. Üçünji taraplaryň akylly dolandyryş ulgamyny birikdirmek, maglumatlary paýlaşmagy doly we agramy sanly dolandyrmagy tamamlamak üçin amatly.

Spesifikasiýa

Uckük awtoulag tereziniň spesifikasiýa sahypasy
Model Potensial Platformanyň ululygy Bölüm Bölüm Öýjük Agramy (T) 20FCL
SCS-60 60t-100t 3x7m 20kg 2 6 ± 3.5 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x8m 20kg 2 6 ± 4.0 2 toplum
SCS-60 60t-100t 3x9m 20kg 2 6 ± 4.5 1 toplum
SCS-60 60t-100t 3x10m 20kg 2 6 ± 5.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x12m 20kg 3 8 ± 6.1 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x14m 20kg 3 8 ± 7.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x15m 20kg 3 8 ± 7.2 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x16m 20kg 3 8 ± 8.0 1 toplum
SCS-80 80t-100t 3x18m 20kg 4 10 ± 9.1 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x16m 50kg 4 10 ± 8.3 1 toplum
SCS-120 120t-150t 3x18m 50kg 4 10 ± 9.3 1 toplum

Pilotsyz agram agramy ulgamymyzyň artykmaçlyklary

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri

1.Bu belginiň belgisini tanamak maşynyna gözegçilik, detektor dolandyryşy, ultrases sesli radar, mikrotolkun radary, svetofor, päsgelçilikler, kartoçkalar, ele almak, uzakdan dolandyrmak, ses, LED ekrany bir gözegçilik hökmünde birleşdirýär.Dürli enjamlaryň we simleriň kynçylyklaryny azaldar.Networkeke-täk tor kabeli bilen ähli meseleleri çözmek üçin degişli integral enjam programma üpjünçiliginden dolandyrylyp bilner. Bu täzelenme ulgamyny ulanmak arkaly gurmak we goldamak has aňsat.

2. Täze ultrases ses çykaryjymyz, ulagyň gyrasyna basmazlygy üçin ulagyň tekeriniň gutarandygyny barlamak üçin iň soňky lidar ulanýar, eger göwrümli göwrümden daşarda ulag tekerleri bar bolsa, ony ölçäp bolmaz.Kart ýeri aldawçylyga garşy, ulagyň doly agramlanmazlygy ýa-da masştabdan soňky yzky awtoulag sebäpli agramyň azalmagynyň öňüni almak üçin amala aşyrylyp bilner.

jikme-jiklikleri

jikme-jiklik

jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri
jikme-jiklikleri

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň